Emri i Lëndës : Elementët e komunikimit
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 204-1 A 4 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Gjatë këtij kursi studentët do të kenë mundësinë të mësojnë dhe të aplikojnë, në jetën e tyre të përditshme, principet a komunikimit ndërpersonal. Mënyra e të shprehurit është e bazuar ne faktorë psikologjik, social, kulturor dhe gjuhësor me anë të cilës ata komunikojnë. Vëmëndje e madhe i është vendosur perceptimit midis njerëzve, dinamikës ndërpersonale, dëgjimit dhe simboleve verbale ose vizuale.
Objektivat Ky kurs kërkon ti japë një kuptim më të gjërë studentëve në komunikim a tyre të përditshëm. Ata do të jenë në gjëndje të përvetësojnë aftësitë e tyre komunikuese personale ose ndërpersonale.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Komunikimi – Një këndvështrim i përgjithshëm
2Proceset e komunikimit dhe aftësitë
3Konteksti i komunikimit
4Advokimi Publik – Angazhimi dhe Përgjegjësia
5Identitetet, perceptimi dhe komunikimi
6Komunikimi verbal
7Komunikimi joverbal
8Provim Gjysmëfinal
9Marrëdhëniet personale
10Komunikimi në punë
11Komunikimi në familje
12Kultura dhe Komunikimi
13Komunikimi publik dhe influenca personale
14Media dhe teknologjia në procesin e komunikimit
15Pluralizimi i komunikimit dhe sociologjia e re e mediave
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studenti njeh parimet me te rendesishme te komunikimit
2Fiton konceptet per interpretimin e fenomenologjive komunikative dhe zoteron principet baze te komunikimit.
3Studenti merr njohuri te plota per fenomenet dhe teorite e komunikimit si dhe per konceptet baze te shenjimit komunikativ.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte115
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 115
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 100
Gjysmë finale 12020
Provimi final 12929
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)