Emri i Lëndës : Bazat e Semiotikes
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 201-1 A 3 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Semiotika e tekstit pohon se në të vërtetë me anë të këtij përcaktimi kuptohet një teori e nyjëtuar, konceptet operative të së cilës përdoren për të përshkruar organizimin e teksteve. Të aplikosh instrumentët metodologjikë në tekstet që do të jenë objekte të analizave semiotike do të thotë që të zotërosh një lloj intuite, një lloj mprehtësie interpretuese si dhe ndjeshmëri artistike. Por kjo nuk do të thotë aspak se leximi semiotik i teksteve është tërësisht subjektiv dhe arbitrar. Analiza semiotike synon të risë inteligibilen, përkatësinë dhe dallueshmërinë e teksteve që studion. (Me inteligibile do të kuptonim më tepër kuptueshmëri, kundër mjegullnajës së përmbajtjes e cila vjen prej interpretimeve të shpejta intuitive). Përmes të analizave semiotike me qëndrim kritik dhe analitik synohet të ndjerët dhe të kuptuarit e teksteve autentike, të njëmendët që jo vetëm shembëllejnë të vërteta që nuk vjetërohen, por arrijnë edhe të krijojnë të tilla.
Objektivat  Të marrë njohuri bazë të kësaj teorie të nyjëtuar  Të përvetësohen konceptet operative për të përshkruar organizimin e teksteve  Të arrijnë studentët që duke aplikuar instrumentët metodologjikë në tekstet që do të jenë objekte të analizave semiotike  Të rrisin aftësinë zotëruese intuitive, atë lloj mprehtësie interpretuese dhe atë lloj mprehtësie që kërkohet.  Të nxitet të vështruarit kritik si dhe ndjeshmëria artistike gjatë të lexuarit semiotikm, duke shmangur leximin tërësisht subjektiv dhe arbitrar, ose përdorimin e tekstit.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Në botën e semiotikës; Çfarë është semiotika? - Nocioni mbi semiotikën dhe përbërësit e saj - tekstet, shenjat. - Humbja e Gjuhës: kur gjuha del e tepërt. - Shenja. Njerezit dhe shenjat. Llojet e shenjave
2Situatat e komunikimit dhe llojet e tyre; - Sistemet shenjore -Çfare do te thotë sistem? - Si eshtë ndertuar një sistem shenjor.
3Rregullat e përdorimit të sistemeve shenjore; Veprimi i ndësjelltë i sistemeve shenjore - Përkthimi - Përdorimi dytësor i shenjave
4Shenjat në kulturë - Numra të mençur - Duart dhe shenjat - Gurët shndërrohen gjithshtu në shenja. - Gjuha e vallëzimit -Gjuha si sistem shenjor
5Semiotika e ritualit; Semiotika e dasmës shqiptare; Teori & Praktikë interpretimi të sistemit shenjor
6Nivelet e receptimit te tekstit semiotik dhe interpretimi i tij - Shenjat, thelbi dhe cilësitë e saj - Struktura e klasifikimit të shenjave
7Tre dimensionet e tekstit semiotik
8Provim Gjysmëfinal
9Bazat semiotike të veprimtarisë komunikative - Marrëdhëniet komunikative në sistemin
10Analiza semiotike e mesazhit të reklamës - Analiza komplekse e mesazhit të reklamës
11- Reklama si tekst i kreolizuar - Baza metaforike e tekstit të kreolizuar të reklamës.
12- Njësitë themelore dhe nocionet e semiotikës së tekstit. - Nocioni i shprehjes - Sintaktika
13- Mbi atmosferën e semiotikës - Semantika - Pragmatika
14Semiosfera - Interteksti dhe Inosfera (sfera e informacionit - informsfera) - Semiotika e gjesteve:
15- Mbi Gjuhën e shurdhmemecëve - Mbi vëllezerit tanë të vegjël (kafshët) - Mbi paratë - Mbi gradat dhe dekoratat
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të njihet studenti me rregullat themelore të artit të të shkruarit
2Studenti duhet të kryejë punime me nivel të lartë shkencor (ese, detyra kursi, punim diplome)
3Të nxitet të menduarit kritik, duke u shfaqur në aktin e ndjeshmërisë së veprës, si dhe të kuptuarit të saj.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 124
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.96
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)