Emri i Lëndës : Historia e Medias
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 112-1 B 2 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kjo lëndë fokusohet në historinë e masmedias botërore – tek njerëzit, institutet dhe idetë që përshkruan të shkuarën e që do të influencojnë edhe të ardhmen. Në këtë lëndë do të trajtohen tema të ndryshme që kanë të bëjnë me historinë e medias duke përfshirë këtu ndryshimet e teknologjisë, të roleve sociale si dhe ndryshimet e strukturave të biznesit të masmedias.
Objektivat Lënda synon të jap edhe disa detaje rreth kërkimeve historike në media. Studentët do të lexojnë artikuj dhe tekste të autorëve të ndryshëm, gjë që do ti ndihmojë ata që të bëjnë kërkime mbi të shkuarën duke e krahasuar me të tashmen. Një tjetër synim është edhe mësimi i vetë historisë. Historia është një mjet që të ndihmon të interpretosh jo vetëm të shkuarën, por edhe të ardhmen.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në kurs Objektivat e kursit Rregullat baze dhe procesi
2Bazat e Gazetarisë: Rasti Blair Jayson Amendamenti i Parë
3Funksionet e Medias Llojet e Medias Audienca Produksioni dhe shpërndarja
4Regjimet politike dhe doktrinat e lirisë së shtypit
5Historia e librit
6Historia e radios
7Historia e transmetimeve televizive
8Provim Gjysmëfinal
9Historia e shtypit të shkruar
10Ndikimi i mjeteve të komunikimit tek publiku në gjysmën e pare të shekullit XX
11Lindja e internetit dhe sfidat e tij me mediat
12Influenca mediatike dhe etika
13Mediat. Opinioni Publik. Hapesira publike
14Industria e revistave
15Marrëdhëniet publike dhe reklama
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të pajisen me njohuri bazë mbi shkencat e komunikimit
2Studentët do të jenë të aftë të njohin dhe përdorin sa më mirë burimet e informacionit
3Studentët do të jenë në gjendje të diskutojnë dhe të mbrojnë rëndësinë e gazetarisë në ndërtimin e një shoqërie të lirë.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11515
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 129
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.16
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)