Emri i Lëndës : Metodat e Redaktimit
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 214-1 B 4 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda parashikon trajtimin e temave që kanë të bëjnë me shpjegimin e rendësisë që mbart redaktimi për një histori para se ajo të publikohet, mënyrën se si punonjë redaktoret, sigurimin dhe trajtimin e lajmit, marrëdhënien me burimet, qasjen ndaj minoriteteve apo përfshirjen e të gjitha palëve të përfshira në histori.
Objektivat Në përfundim të kursit, synohet që studentët të kenë marrë dijet bazë për redaktimin e një lajmi, i cili fillon që nga konceptimi i tij deri në publikim.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Prezantim i lëndës. Diskutim i temave. Çfarë është editimi? Të mendosh si editor. Kredoja e një editori.
2Menaxhimi i historisë që tregohet - 10 hapa drejt një tregimi më të mirë: Si të punoni me reporterët në një plan të fokusuar përpara se të raportojnë. Menaxhimi i Redaktorit: Trajnoni Reporterët që t'ju trajnojnë për rezultate më të mira të historisë.
3Media sociale: Integrimi i saj që audienca juaj të jetë interaktive dhe e përfshirë. Gjykimi i lajmeve: Si të vendosni se çfarë është e rëndësishme. Kurioziteti: Si ta ushqeni këtë tipar dhe të jeni
4Analizimi i historisë që tregohet - Shihni Figurën e Madhe: Si t'i përgjigjeni pyetjes
5Atribuoni: Si të Siguroni Atribuimin e duhur, Tregimi i burimeve dhe Thelbi. Shfaq mos bëj përmbledhje apo përshkrime: Si të përfshini anekdota, shembuj dhe detaje. Konteksti: Si të sigurojmë sfondin dhe rëndësinë. Vështrim më i afërt: Si të tregoni se ku funksionon tregimi dhe ku ka nevojë për të funksionuar.
6Vlerësimi i tregimit të historisë - Redaktimi dyshues: Bëni pyetjet kryesore paragraf më paragraf. Konkurrenca e interesave digjitale: Si t'i mbani lexuesit me vete.
7Ndjeshmëria: Orientimi seksual / gjinia / raca / feja / pamundësia / mosha. Mbajtja e një tregimi: 10 Shenja paralajmëruese që një histori
8Provim Gjysmëfinal
9Redaktimi i Historisë – Trajtojeni redaktimin si një mister: Si t’i qaseni një historie. Editimi për stilin AP. Redaktimi për Gramatikën. Redaktimi për Drejtshkrimin. Redaktimi për shenjat e pikësimit. Redaktimi për Saktësinë.
10Redaktimi për Ndershmërinë. Editimi për Balancën. Shkrimi i ngushtë: Si ta mbajmë të thjeshtë Si të identifikoni 10 vendet për të prerë pjesë të historisë. Tranzicioni: Si të ndryshojmë temat dhe folësit. Gjuha e gjallë: Zgjidhni folje të forta dhe shmangni klishetë.
11Kuptimi i kërkesave speciale në histori. Trajtimi i platformave dhe mjeteve të shumëfishta: Si t'i shqyrtoni opsionet tuaja, me zgjuarsi. Afatet digjitale: 10 këshilla. Elementet e Uebit: 5 Këshilla. Etika. Shija.
12Paraqitja dhe shitja e tregimit. Titujt, Fjalët kyçe dhe të dhënat. Pikat e Hyrjes dhe Pikat e Përfshirjes. Vizualizimi i të dhënave. Fotografitë. Promovimet dhe Referencat.
13Përdorimi i autoritetit me përgjegjësi. Korrigjimet: Në pronësi të gabimeve. Besueshmëria: Vendoseni veten tuaj përpara qortimit.
14Plagjiatura dhe fabrikimi: Çfarë mund të bëjnë redaktorët. Presioni i afatit: Si të mblidhemi në redaksi. Vazhdoni të bëni pyetje.
15Prezantim Projekti
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të jenë të aftë që me dijet e marra të trajtojnë në të gjitha hapat e saj një histori.
2Studentët që ndjekin këtë kurs do ta shikojnë lajmin përtej një raportimi të thjeshtë.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11212
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 126
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.04
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)