Emri i Lëndës : Filozofi Komunikimi
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 203-1 A -1 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda fokusohet në shpjegimin e përmbajtjes së komunikimit si një veprimtari sociale me rëndësi për individin dhe shoqërinë. Në të zënë vend simbolika dhe kuptimi i kumtit, mënyrat e komunikimit, proceset socializuese, mbikëqyrja, argëtimi dhe influencimi i sjelljes njerëzore, etj. Në kurs do veçohet roli i mediave klasike e atyre të reja, i reklamës e i Marrëdhënieve me Publikun, i filmit dhe në përgjithësi i kulturës së imazhit etj.
Objektivat Aftësimi i studentëve për analizimin e dukurive mediatike dhe procesin e komunikimit, organizmi i punës në grup, kryerja e sondazheve të pjesshme, hartimi i mesazheve të qarta dhe përpunimi i feedback-ut të konsumatorëve mediatikë, etj.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Objekti i Studimit të Filozofisë së Komunikimit- Çfarë është filozofia e komunikimit dhe çfarë ka si objekt studimi, si ka lindur filozofia, komunikimi dhe mediat, cili është mendimi i shkollave kryesore të komunikimit, cilët janë disa nga mendimtarët më të rëndësishëm të komunikimit, të kuptosh komunikimin, të komunikosh komunikimin etj. Këto janë disa nga çështjet që do të trajtohen në leksionin e parë. Jeanne Hersch, “Habia filozofike” fq.3-61 Em Griffin, Andrew Ledbetter Glenn Sparks, "Vështrim i parë mbi teoritë e komunikimit” fq.1-34, Artan Fuga, “Mediamorfoza dhe metakomunikimi”, fq. 618-663.
2Dija, Kuptimi dhe Fjalët, Dyshimi, e Vërteta dhe Gënjeshtra - Bertrand Russell- Çfarë është e vërteta? A ka një apo disa? A ka të vërtetë absolute? Ç’kuptojmë me objektivitet dhe subjektivitet? Ku ndryshon realiteti nga perceptimi? Pse është e domosdoshme të dyshosh? Çfarë është dija dhe ku ndryshon ajo nga informacioni? Kuptimi dhe e vërteta sipas Bertrand Russell-it. Bertrand Russell, “Një përvijim i filozofisë-Elementët bazë të filozofisë” ff.1-53, ff.389-405, “An inquiry into meaning and truth”, ff.23-30, ff. 289-318 Lexim sipas dëshirës: Samuel Enoch Stumpf, “Filozofia-Historia dhe problemet”, Pjesa: Filozofia analitike ff. 417-444
3Mendimi i Shkollave Kryesore të Komunikimit- Konceptet kryesore të leksionit do të jenë: Audienca Aktive, Përcaktimi i Agjendës, Kapitalizmi, Kolonializmi, Teoritë Kritike, Studimet e Kultivimit, Studime Kulturore, Hendeku i Njohurive, Plumbi Magjik ose Qasja e Gjilpërës Hypodermike, Qasjet Kryesore, Kërkime në Mass Media, Eksperimente Natyrore, Studim Paneli, Ekonomia Politike, Propaganda, Modeli i Fluksit në dy hapa etj. Elihu Katz, Xhon Peters, Tamar Liebes, Avril Orloff “Tekste kanonike të kërkimit në media” fq. 25-73, 175-230, 255-317
4Teoritë Kritike të Komunikimit-Shkolla e Frankfurtit: Lexim i ri i Adornos, Marcuses dhe Horkheimerit- Në leksion do të shpjegohen idetë e Adornos, Marcuses dhe Horkheimerit. Adornoja me Teorinë e Artit dhe Dijes, Dijes dhe Komunikimit, dialektikës së Subjektit dhe Objektit, Komunikimit dhe Gjuhës. Po Horkheimeri dhe Marcuse si e shohin shoqërinë, kulturën dhe kapitalizmin? Një analizë për raportin mes medieve kapitaliste dhe racionalitetit teknologjik. Christian Fuchs, “Critical Theory of Communication” fq.47-106, 111-145, 177-193
5Komunikimi nëpërmjet filmit dhe imazhit- Një leksion që zhvillohet ndryshe nga seria e leksioneve të semestrit, duke e patur fokusin te leximi, analiza dhe interpretimi i komunikimit nëpërmjet filmit dhe imazhit duke marrë shembuj konkretë
6Modelet Bashkëkohore të Komunikimit, Ndërveprueset –Paul Watzlawick- Cilat janë teoritë kryesore të Shkollës së Palo Altos dhe çfarë roli ka në to Paul Watzlawick. Çfarë kuptojmë me modelin ndërveprues në komunikim dhe pse autorët e kësaj shkolle si Gregory Bateson, Edward T.Hall, Paul Watzlawick dhe Jurgen Huerch i zgjidhën dilemat e tyre duke patur si përgjigje komunikimin. En Griffin, Andrew Ledbetter, Glenn Sparks, Belina Budini, Bashkim Gjergji,“Vështrim i parë mbi Teorinë e Komunikimit”, fq. 164- 177 Artan Fuga, “Mediamorfozë dhe Metakomunikim”, fq.568-592
7Kërkimi Kritik në Kolumbia – Lazarsfeld dhe Merton- Cilat janë teoritë kryesore të Shkollës së Kolumbias dhe çfarë roli ka në to Lazarsfeldi dhe Mertoni. Shtjellim i ideve kryesore mbi “Komunikimin Masiv, Shijen Popullore dhe Aksionin Social të Organizuar”: Vendi i saj në Debatin mbi Audiencën Aktive Lazarsfeld, Merton, “Mass communication popular taste and organized social action”,1948
8Provim Gjysmëfinal
9Raporti midis Medias dhe Politikës, Shkolla Strukturaliste- Pierre Bourdieu- Të fshehësh duke treguar. Si televizioni, në mënyrë paradoksale, mund të fshehë duke treguar? Shtjellimi i ideve të Pierre Bourdieu-s, i cili thekson se televizioni fsheh duke treguar tjetër gjë nga ajo e cila do të duhej të tregonte. Si e ndërton ngjarjen televizioni në atë mënyrë që merr një kuptim që nuk korrespondon fare me realitetin? Ky leksion do të shpërfaqë edhe marrëdhëniet mes medias dhe politikës. Pierre Bourdieu, "Mbi televizionin", 2014
10Shkolla e Komunikimit Digjital-Pavlik dhe Scherer- Leksioni trajton mënyrën si kanë përparuar teoritë e komunikimit, nga studimi i komunitetit, qëllim i Shkollës së Chikagos e deri te konceptet e reja të komunikimit digjital. Komunikimi digjital në syrin e John Pavlik dhe Eric Scherer-it me çështje si teknologjia, mediat sociale, format e reja të gazetarisë, me dilema të tipit a na duhen më gazetarët etj. Eric Scherer, “A na duhen më gazetarët?”, fq. 15-73, 78-130, 137-171
11Diskutim Kritik mbi Mendimin e Shkollave të Komunikimit- Gjatë këtij leksioni do të bëhet një analizë e thelluar, me përfshirjen e studentëve duke krahasuar mendimin e shkollave kryesore të komunikimit dhe pyetjet e reja që mund të ngrihen për to. Avantazhet dhe disavantazhet e qasjeve të shkollave të komunikimit, fenomenet e reja, zhvillimi i teknologjive, filtrimi dhe verifikimi i informacionit, edukimi mediatik, mbrojtja nga lajmet e rreme, kuptimi dhe keqkuptimi i mesazheve dhe përmbajtjes etj. janë disa nga çështjet që do të preken në këtë analizë. Literatura e shfrytëzuar deri në leksionin e nëntë
12Rrjedhojat Sociale të Internetit. Leximi, Kuptimi dhe Keqkuptimi- Cilat janë rrjedhojat sociale të internetit? Në një botë digjitale, ku porta e komunikimit me botën ndodhet në dorën tonë, celularin mobile, apo në tryezën e punës, kompjuterin desktop, çfarë të mirash sjell përdorimi i internetit te ne individualisht dhe te shoqëria ku bëjmë pjesë? Cilat janë rreziqet që vijnë prej tij? Sa të përgatitur jemi t’u bëjmë ballë problemeve si atij të leximit të gabuar apo keqkuptimeve të informacionit për shkak të mosnjohjes së kodeve dhe gjuhës së dërguesve?! Si e kuptojmë ne informacionin që marrim? Eric Scherer, “A na duhen më gazetarët?”, fq.118-146, 184-190
13Prezantim i projektit- Studentët do të prezantojnë projektet e tyre individuale ose në grup, të zhvilluar mbi konceptet e trajtuara gjatë këtij cikli leksionesh.
14Psikologjia e Popujve dhe e Turmave - Gustave Le Bon- Leksioni trajton mendësinë e turmave, karakteristikat e tyre, ligjet psikologjike të bashkësisë së tyre mendore, idetë, fuqia dhe imagjinata e turmave, opinionet dhe besimet e tyre, udhëheqësit e turmave etj. Gustave le Bon, "The Crowd" pp.26-86, 93-170, 190-195
15“Ferma e kafshëve” dhe “1984”- George Orwell- Analizë e veprave dhe mendimit të George Orwell-it mbi politikën: “Të gjitha kafshët janë të barabarta por disa kafshë janë më të barabarta se të tjerat”. George Orwell, “Ferma e kafshëve” dhe “1984”
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të pajisen me njohuri bazë mbi filozofinë e komunikimit.
2Studentët do të jenë të aftë të njohin dhe përdorin sa më mirë burimet e informacionit mbi këtë fushë.
3Studentët do të jenë në gjendje të diskutojnë dhe të mbrojnë tema të ndryshme lidhur me filozofinë e komunikimit.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 100
Gjysmë finale 11111
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)