Emri i Lëndës : Praktikë profesionale
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 307-1 A -1 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Studentët, gjatë praktikës profesionale mbështeten dhe udhëhiqen nga një këshilltar i përcaktuar nga departamenti.
Objektivat • Praktika profesionale synon përgatitjen profesionale brenda linjës së shkencave të komunikimit; • Studentët do të aftësohen në përgatitjen, kërkimin dhe trajtimin e një ccështjeje; • Studentët do të praktikojnë realizimin e intervistave në fushën e komunikimit; • Studentët do të marrin aftësi praktike për të përgatitur artikuj të ndryshëm, reportazhe, njoftime për shtyp, si dhe analiza në fushën e komunikimit.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Prezantimi i lëndës, përcaktimi i llojit të praktikës, dhe i vendeve të praktikës.
2Përcaktimi i projekteve që do ndiqen gjatë praktikës: shkrim lajmi; reportazh; njoftime për shtyp; ese; kritikë; analizë; intervistë; etj, ose vendet ku do të ndiqet praktika
3Konsultë dhe vlerësim mbi ecurinë e praktikës
4Konsultë dhe vlerësim mbi ecurinë e praktikës
5Konsultë dhe vlerësim mbi ecurinë e praktikës
6Konsultë dhe vlerësim mbi ecurinë e praktikës
7Konsultë dhe vlerësim mbi ecurinë e praktikës
8Provim Gjysëmfinal
9Rishikim i çështjeve dhe diskutim mbi ecurinë e punës apo çështjeve të marra përsipër
10Konsultë dhe vlerësim mbi ecurinë e praktikës
11Konsultë dhe vlerësim mbi ecurinë e praktikës
12Konsultë dhe vlerësim mbi ecurinë e praktikës
13Konsultë dhe vlerësim mbi ecurinë e praktikës
14Konsultë dhe vlerësim mbi ecurinë e praktikës
15Konsultë dhe vlerësim mbi ecurinë e praktikës. Orientim për provimin final
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studenti do të aftësohen për të ndërtuar disa punë të tijat unike në fushën e komunikimit
2Studentët do të aftësohen të zbatojë në praktikë dijet e marra në leksion.
3Studentët do të aftësohen të punojë në grup dhe të marr përgjegjësi.
4Studentët do të fitojnë aftësi praktike për të përgatitur artikuj, reportazhe, njoftime për shtyp, etj.
5Studentët do të aftësohen në përgatitjen e një kërkimi të një çështjeje
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14570
Detyra 000
Gjysmë finale 100
Provimi final 100
Të tjera 177
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)