Emri i Lëndës : Anglisht I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
EFL 101-2 A -1 5 0 0 5.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Gjatë këtij semestri fokusi do jetë që studentët të mësojnë bazat e Anglishtes. Si të shkruajnë, të lexojnë dhe të komunikojnë Anglisht. Kjo do arrihet dhe ndërmjet tematikave të ndryshme të librit dhe aktiviteteve tjera shtesë.
Objektivat Në fund të semestrit studentët duhet të jenë në gjendje të flasin, të shkruajnë dhe të lexojnë Anglisht. Niveli i tyre duhet të përmirësohet ndjeshëm ndërmjet fjalorit të pasur, letrave dhe eseve që duhet të shkruajnë si dhe nga diskutimet dhe ndërveprimi shoqëror në këtë lëndë.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Familjet, Shtetet, Kombësitë.
2Punët & Vendet e punës, Rutinat e përditshme, Aktivitetet në kohën e lirë.
3Llojet e pushimeve, Mjetet e transportit.
4Moti, Veshjet, Ndjenjat.
5Sportet, Problemet shëndetësore, Pijet dhe ushqimet.
6Festat, Ditët speciale.
7Festivalet.
8 Provim Gjysmëfinal.
9Problemet mjedisore, Materialet, Mbrojtja e mjedisit.
10Paraqitja, Anëtarët e familjes.
11Dyqanet dhe shërbimet.
12Filma, TV, Muzikë.
13Teknologjia, Arti.
14Argëtimi.
15Përsëritje të temave.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. Po
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të kuptojnë dhe do të përdorin shprehje të përditshme dhe fjalorin bazë.
2Studentët do të komunikojnë në dialogje të thjeshta, të prezantojnë veten, të bëjnë pyetje dhe të japin përgjigje.
3Komunikimet e thjeshta do të jenë të realizueshme.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale125
Kuize315
Projekte110
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16580
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 111
Gjysmë finale 133
Provimi final 133
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 115
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.6
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)