Emri i Lëndës : Metodat e Redaktimit
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 214-1 A -1 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda parashikon trajtimin e temave që kanë të bëjnë me shpjegimin e rëndësisë që mbart redaktimi për një histori para se ajo të publikohet, mënyrën se si punojnë redaktorët, sigurimin dhe trajtimin e lajmit, marrëdhënien me burimet, qasjen ndaj minoriteteve apo përfshirjen e të gjitha palëve të përfshira në histori.
Objektivat Në përfundim të kursit, synohet që studentët të kenë marrë dijet bazë për redaktimin e një lajmi, i cili fillon që nga konceptimi i tij deri në publikim.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Prezantim i lëndës. Diskutim i temave. Çfarë është editimi? Të mendosh si editor. Kredoja e një editori. Davis, Steve, Davis, Emilie, “Think like an editor: 50 strategies for the print and digital world”, Wadsworth Learning, Boston, USA, 2014, fq.1-7
2Menaxhimi i historisë që tregohet - 10 hapa drejt një tregimi më të mirë: Si të punoni me reporterët në një plan të fokusuar përpara se të raportojnë. Menaxhimi i Redaktorit: Trajnoni Reporterët që t'ju trajnojnë për rezultate më të mira të historisë. Davis, Steve, Davis, Emilie, “Think like an editor: 50 strategies for the print and digital world”, Wadsworth Learning, Boston, USA, 2014
3Media sociale: Integrimi i saj që audienca juaj të jetë interaktive dhe e përfshirë. Gjykimi i lajmeve: Si të vendosni se çfarë është e rëndësishme. Kurioziteti: Si ta ushqeni këtë tipar dhe të jeni "Personi i Ideve". Davis, Steve, Davis, Emilie, “Think like an editor: 50 strategies for the print and digital world”, Wadsworth Learning, Boston, USA, 2014
4Analizimi i historisë që tregohet - Shihni Figurën e Madhe: Si t'i përgjigjeni pyetjes "Cila është historia?" 10 pyetje në 10 minuta: Si ta mbajmë gjallë tregimin. Struktura: Si të sigurohet një histori e organizuar. Struktura: Paragrafët e Hapjes. Struktura: Kreu. Struktura: Citimet. Struktura: Paragrafi i Kontekstit. Struktura: Tregimi pse një ngjarje është e rëndësishme për atë që mund të ndodhë më pas. Davis, Steve, Davis, Emilie, “Think like an editor: 50 strategies for the print and digital world”, Wadsworth Learning, Boston, USA, 2014
5Atribuoni: Si të Siguroni Atributin e duhur, Tregimi i burimeve dhe Thelbi. Shfaq mos bëj përmbledhje apo përshkrime: Si të përfshini anekdota, shembuj dhe detaje. Konteksti: Si të sigurojmë sfondin dhe rëndësinë. Vështrim më i afërt: Si të tregoni se ku funksionon tregimi dhe ku ka nevojë për të funksionuar. Davis, Steve, Davis, Emilie, “Think like an editor: 50 strategies for the print and digital world”, Wadsworth Learning, Boston, USA, 2014
6Vlerësimi i tregimit të historisë - Redaktimi dyshues: Bëni pyetjet kryesore paragraf më paragraf. Konkurrenca e interesave digjitale: Si t'i mbani lexuesit me vete. Davis, Steve, Davis, Emilie, “Think like an editor: 50 strategies for the print and digital world”, Wadsworth Learning, Boston, USA, 2014
7Ndjeshmëria: Orientimi seksual / gjinia / raca / feja / pamundësia / mosha. Mbajtja e një tregimi: 10 Shenja paralajmëruese që një histori nuk bën. Ruajtja e një tregimi: 10 gjëra që mund të bësh për të bërë që një histori të botohet. Davis, Steve, Davis, Emilie, “Think like an editor: 50 strategies for the print and digital world”, Wadsworth Learning, Boston, USA, 2014
8Provimi gjysmë final
9Redaktimi i Historisë – Trajtojeni redaktimin si një mister: Si t’i qaseni një historie. Editimi për stilin AP. Redaktimi për Gramatikën. Redaktimi për Drejtshkrimin. Redaktimi për shenjat e pikësimit. Redaktimi për Saktësinë. Davis, Steve, Davis, Emilie, “Think like an editor: 50 strategies for the print and digital world”, Wadsworth Learning, Boston, USA, 2014
10Redaktimi për Ndershmërinë. Editimi për Balancën. Shkrimi i ngushtë: Si ta mbajmë të thjeshtë Si të identifikoni 10 vendet për të prerë pjesë të historisë. Tranzicioni: Si të ndryshojmë temat dhe folësit. Gjuha e gjallë: Zgjidhni folje të forta dhe shmangni klishetë. Davis, Steve, Davis, Emilie, “Think like an editor: 50 strategies for the print and digital world”, Wadsworth Learning, Boston, USA, 2014
11Kuptimi i kërkesave speciale në histori. Trajtimi i platformave dhe mjeteve të shumëfishta: Si t'i shqyrtoni opsionet tuaja, me zgjuarsi. Afatet digjitale: 10 këshilla. Elementet e Uebit: 5 Këshilla. Etika. Shija. Davis, Steve, Davis, Emilie, “Think like an editor: 50 strategies for the print and digital world”, Wadsworth Learning, Boston, USA, 2014
12Paraqitja dhe shitja e tregimit. Titujt, Fjalët kyçe dhe të dhënat. Pikat e Hyrjes dhe Pikat e Përfshirjes. Vizualizimi i të dhënave. Fotografitë. Promovimet dhe Referencat. Davis, Steve, Davis, Emilie, “Think like an editor: 50 strategies for the print and digital world”, Wadsworth Learning, Boston, USA, 2014
13Përdorimi i autoritetit me përgjegjësi. Korrigjimet: Në pronësi të gabimeve. Besueshmëria: Vendoseni veten tuaj përpara qortimit. Davis, Steve, Davis, Emilie, “Think like an editor: 50 strategies for the print and digital world”, Wadsworth Learning, Boston, USA, 2014
14Plagjiatura dhe fabrikimi: Çfarë mund të bëjnë redaktorët. Presioni i afatit: Si të mblidhemi në redaksi. Vazhdoni të bëni pyetje. Davis, Steve, Davis, Emilie, “Think like an editor: 50 strategies for the print and digital world”, Wadsworth Learning, Boston, USA, 2014
15Prezantim Projekti
16Provimi Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të jenë të aftë që me dijet e marra të trajtojnë në të gjitha hapat e saj një histori.
2Studentët që ndjekin këtë kurs do ta shikojnë lajmin përtej një raportimi të thjeshtë.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 100
Gjysmë finale 100
Provimi final 12222
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 126
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.04
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)