Emri i Lëndës : Intervistimi
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 312-1 A -1 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda trajton teknikat bazë të intervistimit. Lënda shpjegon fillimisht rendësinë që mbart intervista për një histori. Më pas, kalohet në hapat e tjerë siç është sigurimi i intervistës, përgatitja e pyetjeve, përgatitja e intervistave për shtyp apo televizion.
Objektivat
Programi i Lëndës
JavaTema
1Prezantimi i lendës; Pse intervista?
2Kërkimi para intervistës; Çfarë duhet të kemi parasysh
3Sigurimi i intervistës; Të njohësh të intervistuarin
4Teknikat e intervistimit
5Të thyesh akullin
6Përgatitja e pyetjeve
7Intervista për median e printuar
8Provim Gjysmëfinal
9Intervista për broadcast
10Intervista përmes telefonit dhe e-mailit
11Privatësia dhe reputacioni
12Menaxhimi i të dhënave të siguruara
13Intervistat “Off the record”
14Përdorimi i burimeve anonime
15Përgatitja për publikim
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët rendësinë e intervistës për trajtimin e tematikave të ndryshme në media;
2Studentët do të mësojnë se si të trajtojnë informacionin e marrë dhe integrimin e tij në një histori.
3Studentët do të jenë të aftë që me formimin e marrë të mund të organizojnë profesionalisht një intervistë në shërbim të historisë që kanë marrë përsipër të trajtojnë;
4Studentët do të aftësohen në organizimin dhe kryerjen e intervistave të zhanreve të ndryshme.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte360
Projekte semestrale00
Punë laboratori110
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 41456
Gjysmë finale 000
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 152
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6.08
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)