Emri i Lëndës : Shkrim dhe Raportim Lajmi I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 211-1 A -1 3 2 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Shkrim dhe Raportim Lajmi I është një lëndë që u mëson studentëve parimet e një tregimi lajmesh, çfarë është lajm në vetvete dhe sesi ata të bëhen reporterë të suksesshëm. Studentët do të përvetësojnë mënyrën e ndërtimit të tregimit të lajmeve, ndërtimin e kreut etj.
Objektivat Kjo lëndë ka për objektiv të aftësojë studentët për të bërë dallimin midis një ngjarje të rëndomtë dhe një ngjarje që përbën lajm. Në fund të kursit ata do të aftësohen për të raportuar një ngjarje dhe të jenë në gjendje për të ndërtuar strukturën e një lajmi.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Prezantimi i lëndës. - Qëllimi dhe objektivat.
2Natyra e lajmeve - Ç’është lajmi? - Roli i gazetarisë dhe sfidat me të cilat përballet - Saktësia, paanshmëria dhe problemi i objektivitetit. (Shkrim dhe Raportim Lajmi, Missouri Group, Botimet IDK, fq. 11-25)
3Ripërkufizimi i lajmit: Gazetaria qytetare dhe konvergjenca - Gazetaria qytetare - Konvergjenca - Media tradicionale (Shkrim dhe Raportim Lajmi, Missouri Group, Botimet IDK, fq. 26-42)
4Intervistimi - Fitimi i besimit - Përgatitja për intervistën - Intervistat e transmetuara - Krijimi i raportit - Si të ruajmë saktësinë (Shkrim dhe Raportim Lajmi, Missouri Group, Botimet IDK, fq. 43-61)
5Ç’të citojmë drejtpërdrejt - Problemet në citimin e drejtpërdrejtë - Atribuimi i citimeve të drejtpërdrejta dhe jo të drejtpërdrejta. (Shkrim dhe Raportim Lajmi, Missouri Group, Botimet IDK, fq. 62-87)
6Mbledhja dhe verifikimi i informacionit - Informacioni i saktë: Baza e një shkrimi të mirë - Burimet e kompjuterizuara të informacionit - Burime të tjera tradicionale (Shkrim dhe Raportim Lajmi, Missouri Group, Botimet IDK, fq. 88-109)
7Piramida e përmbysur - Si të shkruajmë kreun - Organizimi i shkrimit - Të menduarit sipas piramidës së përmbysur (Shkrim dhe Raportim Lajmi, Missouri Group, Botimet IDK, fq. 128-149)
8Provim Gjysmëfinal
9Elementet e shkrimit të mirë - Shkrimi i mirë fillon me raportimin e mirë. (Shkrim dhe Raportim Lajmi, Missouri Group, Botimet IDK, fq. 150-159)
10Alternativat e piramidës së përmbysur - Kronologjia - Narracioni i lajmit - Struktura e fokusimit
11Nekrologjitë - Informacioni bazë dhe stili i nekrologjive - Burimet e informacionit. (Shkrim dhe Raportim Lajmi, Missouri Group, Botimet IDK, fq. 160-181)
12Gjetja e lajmit në njoftimet për shtyp - Llojet e njoftimeve për shtyp - Si ta trajtojmë njoftimin për shtyp - Njoftimet për shtyp. (Shkrim dhe Raportim Lajmi, Missouri Group, Botimet IDK, fq. 182-198)
13Te mbulsh nje kategori lajmi. - Parimet per reporteret qe mbulojne nje kategori lajmi. - Mbulimi i kategorive te lajmeve lokale te rendesishme. Kategoria e lajmit mbi policine. (Shkrim dhe Raportim Lajmi, Missouri Group, Botimet IDK, fq. 199-214)
14Permbledhje
15Prezantim projektesh
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të marrin njohuritë bazë rreth raportimit dhe shkrimit të lajmit
2Studentët do të jenë të aftë të përdorin sa më mirë burimet e informacionit, të ndërtojnë strukturën e një lajmi për gazetë, TV, radio, si dhe për tregimet e gjata.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte130
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16580
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 100
Gjysmë finale 111
Provimi final 111
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 124
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.96
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)