Emri i Lëndës : Komunikimi Organizativ
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 351-1 A -1 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Komunikimi organizativ është fushë studimi e cila merret me bashkëveprimin, koordinimin dhe marrëdhënieve mes individëve në një grup, kompani apo organizatë. Më tej shqyrtohen disa kuptime themelore të sjelljes organizative. Ajo paraqitet sot një fushë dijesh e kërkimi ndërdisiplinar, që i dedikohet kuptimit dhe menaxhimit më të mirë të njerëzve në punë. Shtjellohen konceptet e organizatës, strukturës, organizimit, planifikimit, motivimit, vlerave, etikës dhe vlerësimeve, të gjitha në funksion të sjelljes organizative, ku, natyrisht, fokusimi është tek kontributi i komunikimit organizativ. Gjatë këtij kursi jepet mundësia që studentët, nga këndvështrimi i punonjësit të medias, ta shohë efektivitetin e organizatës punuese të lidhur me komunikimin nga niveli individual, grupor, tek ligjërimi në publik si dhe ai lloj komunikimi që rezulton efektiv në zgjidhjen e problemit dhe marrjen e vendimit, në nivel organizate.
Objektivat
Programi i Lëndës
JavaTema
1Konceptet dhe teoritë e komunikimit organizativ, një qasje orientuese. Prezantimi i literaturës dhe burimeve bazet të lëndës, prezantimi i syllabus-it dhe i mënyrës së vlerësimit.
2Teoritë mbi organizatën dhe menaxhimin organizativ
3Fordizmi dhe Komunikimi Organizativ
4Organizatat si sisteme komunikimi
5Komunikimi, kultura dhe organizimi
6Post fordizmi dhe komunikimi organizativ
7Komunikimi strategjik
8Provim Gjysmëfinal
9Komunikimi organizativ i zyrave të shtypit
10Teknologjia e informationit dhe komunikimi në punë
11Komunikimi organizativ, globalizimi dhe përgjegjësia sociale e korporatave
12Komuniimi, puna dhe identiteti personal
13Pushteti dhe motivimi në organizatë
14Vlera, etika dhe vlerësimet në organizatë
15Konflikti në organizatë dhe menaxhimi i krizës
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të njohin teoritë kryesore mbi organizatën punuese, strukturën, organizimin dhe planifikimin e saj, në interes të zhvillimit të aftësive të tyre menaxheriale & lidershipit, për kuptime të thelluara komunikative të sjelljes organizative;
2Të jenë të aftë orientohen për të dalluar diferencat individuale të sjelljeve njerëzore, kushtëzimin e tyre nga tipi i personalitetit, bota motivacionale, sistemi i vlerave që krijohen në kuadrin e organizatës dhe reflektime të tyre në sjelljen organizative;
3Të jenë të aftësuar me shprehi praktike për zhvillimin me sukses të komunikimit në organizatë punuese, për komunikimin në grupet dhe formimin e ekipet;
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 11010
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11515
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)