Emri i Lëndës : Marrëdhënie Publike
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 121-1 B 1 3 0 0 3.00 4
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Marrëdhëniet Publike janë pjesë e shkencës të komunikimit. Kjo lëndë do të pasqyrojë këtë pjesë të rëndësishme të komunikimit personal, zyrëtar, politik apo tregtar në shoqërinë tonë. Marrdhëniet Publike (PR) është një nga sektorët më të rëndësishëm të botës ekonomike dhe asaj politike në informimin, ndikimin dhe krijimin e opinionit të gjerë publik.
Objektivat 1-Dhënia e dijeve bazë për marrëdhëniet publike (PR) 2-Shtjellimi i nëndegëve të marrëdhënieve publike 3-Shpjegimi i rëndësisë së PR në jetën tonë të përditshme 4-Komunikim i studentëve me ekspertë të kësaj fushe 5-Ndërgjegjësimi për krijimin e një sektori të PR në Shqipëri
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në Komunikim – Ç’janë Marrëdhëniet me Publikun? Nëndegët e komunikimit. Vendi i Marrëdhënieve me Publikun në shkencën e komunikimit. Nëndegët e marrëdhënieve me publikun. (Prezantimi i librave dhe burimeve bazë të këtij kursi, shkëmbim idesh me studentët mbi zhvillimin e lëndës.)
2Psikologjia dhe sociologjia e komunikimit në Marrëdhëniet me Publikun – Perceptimi i komunikimit publik, ndikimi dhe efektet.
3Marrëdhëniet me Median – Aplikimi i Marrdhënieve me Publikun në mjetet e komunikimit masiv (Lidhjet me radion, tv, gazetat dhe revistat).
4Përgjegjësia Sociale dhe Sponsorizimet Sociale – Praktikat kombëtare dhe ndërkombëtare. Modelet e përgjegjësisë sociale dhe si ndërmerren sponsorizimet.
5Komunikimi në Internet dhe Mediat Sociale – Rëndësia e trendit të komunikimit online. Rritja e paevitueshme e mediave sociale. Rastet Facebook, Twitter, Youtube, Google etj në komunikim dhe specifikisht në marrëdhëniet me publikun.
6Etika në Marrëdhëniet me Publikun – Deri në ç’pikë është kufiri i marrdhënieve me publikun? Cilat janë rregullat e etikës? A ka PR negativ?
7Teknikat e Shprehjes dhe Shkrimit në PR – Përgatitja e prezantimeve dhe prezantimi i tyre ne publik. Përgatitja e njoftimeve për media. Shkrimi i fjalimeve.
8Provim Gjysmëfinal
9PR në komunikimin politik dhe institucional – Modeli “Tony Blair” dhe “Barack Obama” . Një trajtim do tu bëhet edhe rasteve të marrdhënieve publike të liderëve shqiptarë.
10Industria e Marrëdhënieve me Publikun dhe Marketingut – Cili është potenciali i këtij sektori? Cilat janë fushat ku ky sektor është më aktiv? Sa është vlerësimi moral dhe financiar?
11Të ftuar – Prezantime të studentëve/ Z. Aldrin Dalipi, ish zëdhënës i Kryeministrit Nano (Tema: Komunikimi politik në PR)
12Të ftuar – Prezantime të studentëve / Znj.Mimoza Koçiu, zëdhënëse e Presidentit Topi (Tema: Si zhvillohet PR-i institucional)
13Të ftuar – Prezantime të studentëve / Znj. Arlinda Çausholli, Drejtore e Komunikimit në Tirana Airport Partners (Tema: PR në korporatat ndërkombëtare)
14Të ftuar – Prezantime të studentëve / Znj. Anila Çobo, zëdhënëse e Ambasadës Amerikane – (PR në diplomaci)
15Vizitë në Albtelecom dhe Eagle Mobile,. Tema: Një ditë nga PR-i i dy kompanive!
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Kjo lendë do t'i mundësojë studentëve njohuritë bazë mbi marrëdheniet me publikun
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 120
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11414
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 100
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4
ECTS 4

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)