Emri i Lëndës : Gazetari Ekonomike
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 213-1 B 3 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Gazetaria Ekonomike është një lëndë që do t’i mundësojë studentëve njohjen e koncepteve baze të Makroekonomisë dhe Mikroekonomisë, të cilat janë të domosdoshme për çdokënd që merret me gazetari ekonomike por edhe për formimimin e përgjithshëm të tyre
Objektivat Lënda synon që me njohuritë e përcjellura për konceptet bazë si edhe angazhimin nëpërmjet projekteve (praktikës), të zhvillojë aftësitë e studentëve për të pasur një këndvështim objektiv dhe të pavarur në raport me zhvillimet makro dhe mikro në përgjithësi. Pasja e këtyre njohurive bën që ata që orientohen më mirë në tregun e punës, por edhe në jetën e përditshme.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Sistemet ekonomike- Makroekonomia- Mikroekonomia- Kurba e Mundësisë së Prodhimit- Ekonomia Politike
2Buxheti- Të raportosh mbi buxhetin- Shpenzimet dhe të ardhurat e buxhetit- Deficiti- Financimi i Deficitit Buxhetor- Borxhi publik- Mbulimi i Ministrisë së Financave
3Financat Publike- Politikat fiskale- Legjislacioni bazë- Administrimi i të dhënave nga institucionet- Mbulimi i Komisionit të Ekonomisë
4Prodhimi i Brendshëm Bruto- Përbërësit e PBB-së- Metodat e përllogaritjes së PBB-së- PBB Real dhe PBB Nominal- Përgatitja e një lajmi mbi PBB-në
5Papunësia dhe Inflacioni- Punësimi- Konsumi- Çmimet- Kurba e filipsit- Raportimi mbi këto tregues
6Krizat botërore- Krizat në shekujt 20-21- Faktorët që shkaktojnë krizat- Institucionet financiare ndërkombëtare
7Sistemi bankar- Mbulimi i Bankës së Shqipërisë- Roli i Bankës Qendrore- Politikat monetare- Bankat tregtare- Kredia dhe depozitat- Kursi i këmbimit
8Provim Gjysmëfinal
9Tregjet financiare- Bursat- Aksionet- Obligacionet- Bonot e privatizimit dhe bonot e thesarit
10Tregtia ndërkombëtare - Eksportet dhe importet- Bilanci tregtar- Bilanci i pagesave- Marrëveshjet e tregtisë së lirë
11Tregu i sigurimeve - Llojet e sigurimeve- Primet- Pagesat e dëmeve - Legjislacioni
12Kërkesa, Oferta dhe Ekuilibri i Tregut- Llojet e kërkesës dhe ofertës- Faktorët që ndikojnë- Raportimi mbi tregjet
13- Çmimi dysheme- Çmimi tavan
14- Monopoli- Oligopoli - Autoriteti i Konkurrencës
15Energjia- Hidrokarburet- Mineralet - HEC-et- Mbulimi i Ministrisë së Ekonomisë- Legjislacioni
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të marrin njohuritë bazë të raportimit rreth fushës së ekonomisë.
2Studentët do të jenë të aftë të përdorin sa më mirë burimet e informacionit, të ndërtojnë dhe analizojnë ngjarje me karakter lajmor rreth fushës së ekonomisë.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte1020
Projekte semestrale120
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 1100
Gjysmë finale 12020
Provimi final 14040
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 136
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.44
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)