Emri i Lëndës : E Drejtë Kushtetuese
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
LAW 112-2 A -1 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kursi "E drejta Kushtetuese" zhvillohet si një kurs i plotë dhe i detyrueshëm në degën e Drejtësisë. Objekti i saj shtrihet jo vetëm në studimin e institucioneve politike e të sistemit normativ, por edhe në studimin e të drejtave dhe lirive themelore si dhe mbrojtjen e tyre. Ky studim kryhet sidomos në dimensionin e të drejtës së brendshme kushtetuese, por ai perceptohet edhe në planin krahasues dhe atë ndërkombëtar. Gjithashtu në këtë do të shpjegohen dhe analizohen organizimi, funksionimi dhe kompetencat e organeve kushtetuese.
Objektivat
Programi i Lëndës
JavaTema
1E drejta Kushtetuese dhe shkenca e së drejtës kushtetuese
2Parimi i kushtetutshmërisë
3Të drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut, Liritë vështrim i përgjithshëm
4Parimi i barazisë (barazia formale dhe barazia thelbësore)
5Kuptimi i t drejtave dhe lirive themelore. Rezerva ligjore
6E drejta për të jetuar. Liria e shprehjes. E drejta për t'u informuar
7Të drejtat e minoriteteve
8Provim Gjysmëfinal
9Liria personale. Garancitë procedurale të të pandehurit në procesin penal
10E drejta e pronës. E drejta për një proces të rregullt ligjor
11E drejta për të gëzuar një jetë private të fshehtë
12Pushteti Ligjvënës
13Pushteti Ekzekutiv Pushteti Gjyqësor
14Presidenti i Republikës. Gjykata Kushtetuese
15Pushteti Lokal
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Në përfundim të kursit studenti duhet të njohë mirë parimet kryesore kushtetuese në Shqipëri si dhe ato bashkëkohore të shteteve Evropiane, përfshirë edhe mënyrat e zbatimit të tyre.
2Njohja e instituteve më të rëndësishme të së drejtës Kushtetuese.
3Punimi në mënyrë të pavarur i temave dhe eseve rreth instituteve në fushën e së drejtës kushtetuese.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14570
Detyra 000
Gjysmë finale 133
Provimi final 144
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)