Emri i Lëndës : Historia e Medias
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 112-1 A -1 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kjo lëndë fokusohet në historinë e masmedias botërore – tek njerëzit, institutet dhe idetë që përshkruan të shkuarën e që do të influencojnë edhe të ardhmen. Në këtë lëndë do të trajtohen tema të ndryshme që kanë të bëjnë me historinë e medias duke përfshirë këtu ndryshimet e teknologjisë, të roleve sociale si dhe ndryshimet e strukturave të biznesit të masmedias.
Objektivat
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në kurs Objektivat e kursit Rregullat baze dhe procesi
2Bazat e Gazetarisë: Rasti Blair Jayson Amendamenti i Parë
3Funksionet e Medias Llojet e Medias Audienca Produksioni dhe shpërndarja
4Regjimet politike dhe doktrinat e lirisë së shtypit
5Historia e librit
6Historia e radios
7Historia e transmetimeve televizive
8Provim Gjysmëfinal
9Historia e shtypit të shkruar
10Ndikimi i mjeteve të komunikimit tek publiku në gjysmën e pare të shekullit XX
11Lindja e internetit dhe sfidat e tij me mediat
12Influenca mediatike dhe etika
13Mediat. Opinioni Publik. Hapesira publike
14Industria e revistave
15Marrëdhëniet publike dhe reklama
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të pajisen me njohuri bazë mbi shkencat e komunikimit
2Studentët do të jenë të aftë të njohin dhe përdorin sa më mirë burimet e informacionit
3Studentët do të jenë në gjendje të diskutojnë dhe të mbrojnë rëndësinë e gazetarisë në ndërtimin e një shoqërie të lirë.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14570
Detyra 111
Gjysmë finale 111
Provimi final 122
Të tjera 133
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)