Emri i Lëndës : Komunikim Politik
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 352-1 A -1 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kjo lëndë prezanton konceptet themelore të komunikimit politik në epokën e mediave të gjeneratës së re dhe sfidat qe sjell shekulli XXI. Ndërkohë që në sferen publike, roli i medias në ndërmjetësimin mes aktorëve politikë dhe publikut është rritur, po kështu ka ndodhur edhe me rëndësinë e publicistëve agjentëve të shtypit dhe agjentëve të marrëdhënieve me publikun të cilët quhen ndryshe dhe si industria e marrëdhënieve publike politike. Lënda synon të shtjellojë rolin e aktorëve politikë dhe mërrëdhënien e tyre me masmedian, analiza e diskursit te elitave dhe mesazhit elektoral, në kuadër të procesit të komunikimit politik. Vëmendje e veçantë i kushtohet komunikimit strategjik në fushatat zgjedhore dhe në marketingun politik. Lënda synon te eksploroje problematikat dhe sfidat që lidhen me përdorimin politik të medias, por edhe ndërveprimin e elementëve ne proceset dhe strategjite e komunikmit politik.
Objektivat 1) identifikimi dhe shpjegimi i koncepteve kryesore në komunikimin politik dhe zbatimi i njohurive në situatat e komunikimit që ndodhin në sferën publike; (2) njohja, përshkrimi dhe demonstrimi se si kandidatët politikë dhe zyrtarët e zgjedhur - angazhojne dhe kufizohen nga komunikimi (3) identifikimi, interpretimi, vlerësimi dhe sintetizimi i kërkimeve te komunikimit politik; (4) analizimi , vlerësimi dhe krahasimi ne efektin e bindjes që nxisin veprimet politike.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Përkufizimi dhe hyrje ne komunikimin politik , teorite / njohuri mbi lëndën / prezantimi i syllabus-it.
2Procesi i Komunikimit Politik , Formesimi , Elementet e Komunikimit Politik; Aktoret
3Politika, demokracia dhe media. Roli i medias në procesin demokratik; Opinioni Publik dhe Sfera Publike
4Efektet e elementeve dhe strategjive te Komunikimit Politik. Vendimarrja emocionale
5Mass media; Roli qendror ne Komunikimin Politik; Fuqia e saj
6Diferencat dhe ngjashmerite e Marketingut Politik me Marketingun Komercial/ Rendesia e kerkimit dhe te dhenave; Targetimi & Segmentimi Synuar
7Fushata e perhershme dhe elementet e saj. Mesazhi dhe Rendesia e tij; Roli i Konsulenteve; Fuqia e parase
8Provim Gjysmëfinal
9Mesazhi - Procesi i komunikimit me theks Mesazhin; Efektet e komunikimit politik te Mesazhi ; Matja e efekteve te mesazhit; Ndikimi i perceptuar
10Komunikimi joverbal ne Politike / gjuha e trupit / imazhi / efektet dhe impakti
11Media e Re - Ndryshimet dhe influenca ne komunikimin politik Stier, S. et al Haiko Lietz & Markus Strohmaier (2018) Election Campaigning on Social Media: Politicians, Audiences, and the Mediation of Political Communication on Facebook and Twitter, Political Communication, 35:1, 50-74,
12Propaganda dhe Manipulimi
134 shtyllat baze te politikes amerikane. Mardheniet Politike Publike; Konceptet dhe teorite e aplikuara; Menaxhimi i Krizave Macnamara, J. (2021). New insights into crisis communication from an “inside” emic perspective during COVID-19. Public Relations Inquiry, 10(2), 237–262. https://doi.org/10.1177/2046147X21999972
14Feja dhe politika - retorika; Levizjet Sociale; Levizjet e dhunshme
15Media dhe politika në Shqipëri. Analiza e ligjërimit politik të liderëve kryesore politik në fushata elektorale; Fushata të përhershme ; Krizat.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të përvetësojnë njohuri mbi termat bazë të komunikimit politik.
2Studentët do të kuptojnë rolin dhe ndërveprimin e aktorëve të komunikimit politik.
3Studentët do të jenë në gjendje të analizojnë dhe përdorin kanalet e ndryshme të komunikimit për realizimin dhe interpretimin e komunikimit politik.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte220
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 21530
Gjysmë finale 12222
Provimi final 12222
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)