Emri i Lëndës : Anglisht e Avancuar I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
EFL 103-2 A -1 5 0 0 5.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky libër përmban 48 module për tetë kapituj. Çdo kapitull merret me një sektor kyç të aktivitetit në botën e biznesit. Libri i studentit përmban gjashtë lloje të ndryshme të moduleve: 1. Rreth biznesit 2. Fjalori 3. Gramatika 4. Të folurit 5. Të shkruarit 6. Studimi i rastit
Objektivat
Programi i Lëndës
JavaTema
1Bazat e biznesit; Llojet dhe strukturat e kompanive fq 6-10
2Kapitull 1 Kultura e Korporatës fq 10-21
3Kapitull 2 Mbështetja e Klientit fq 22-33
4Reviews 1 dhe 2 fq 34-35
5Kapitull 3 Prduktet dhe Paketimi fq 36-47
6Kapitull 4 Karriera fq 48-59
7Reviews 3 dhe 4 fq 60-61
8Provim i ndërmjetëm
9Kapitull 5 Të bësh marrëveshje fq 62-73
10Kapitull 6 Kompanitë dhe Komuniteti fq 74-85
11Reviews 5 dhe 6 fq 86-87
12Kapitull 7 Tregtia dhe blerjet fq 88-99
13Kapitull 8 Tregtia Ndërkombëtare fq 100-111
14Reviews 7 dhe 8 fq 112-113
15Prezantim Projekti
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të jenë në gjendje të kuptojnë fjalimin e gjatë, leksionet dhe të ndjekin linjat e ndërlikuara të argumentit në anglisht.
2Studentët do të jenë në gjendje të lexojnë artikuj të gjuhës angleze dhe tekste në lidhje me temat bashkëkohore në të cilën shkrimtari miraton një këndvështrim të veçantë ose qëndrim.
3Studentët do të jenë në gjendje të marrin pjesë në mënyrë aktive në diskutime akademike në gjuhën angleze, duke paraqitur, përshkrime të qarta të detajuara dhe të mbrojnë një pikëpamje të veçantë duke përshkruar avantazhet dhe disavantazhet e ndryshme.
4Studentët do të jenë në gjendje të marrin shënime dhe të shkruajnë ese dhe përmbledhje në anglisht.
5Studentët do të përdorin gjuhën e biznesit dhe marketingut në gjuhën angleze.
6Studentët do të pasurojnë fjalorin e gjuhës në të cilën studiojnë me terma të fushës.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale120
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16580
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 100
Gjysmë finale 100
Provimi final 122
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 124
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.96
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)