Emri i Lëndës : Etika e Medias dhe Legjislacioni
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 303-1 A -1 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Përveç të drejtave dhe detyrimeve ligjore, mediat kanë edhe nje pergjegjesi morale,etikenë informimin dhe komunikimin e publikut duke ndikuar drejtperdrejtë në formimin e personalitetit të njeriut por edhe në zhvillimin e gjithë shoqërisë dhe jetës demokratike. Kursi në të gjitha modulet e tij mbeshtetet në parashtrimin e argumentave se komunikimi mediatik, informimi kanë gjithmonë si parakusht respektimin e deontologjisë e etikës profesionale. Parë në këtë këndvështrim, lenda është e ndertuar mbi debate interaktive mbi liritë dhe pergjegjësitësi dy shtylla të rendësishme në kërkimin e së vertetës,informimin dhe komunikimin publik. Ndërthurja e elementeve teorike me çeshtje e raste konkrete nga media e huaj e shqiptare, të prezantuara shpesh nga vetë studentët i ndihmon ata të reflektojnë ,të komunikojnë e të gjejnë një përgjigjetë dilemave etike te përgjegjësia profesionale,te lira e informimit duke respektuar të drejtat e liritë individuale dhe deontologjinë profesionale. Në funksion të nxitjes së debatit dhe reflektimit mbi çeshtje të ngritura,do të bëhet e mundur edhe prania gjatë orëve e personaliteteve të ndryshme nga fusha e gazetarisë ,të drejtave të njeriutdhe jurisprudenca.
Objektivat
Programi i Lëndës
JavaTema
1Prezantimi i literaturës dhe burimeve bazë të lëndës, prezantimi i syllabus dhe mënyrës së vlerësimit.Partimet bazë të etikës në media. Çfarë është etika, ndryshjimi nga ligji për median dhe detyrimi për zbatimin e këtyre parimeve.
2Media dhe publiku, dramatizimi i ngjarjeve të zakonshme dhe pasojat e saj dhe viktimat e abuzimit mediatik
3Etika në marrëdhëniet me bashkëpunëtorët.
4Etika individuale dhe organizative. Raporti mes gazetarit dhe medias ku ai punon, përballë publikut.
5Ligji për median. Kufizimet dhe liritë e medias në Shqipëri
6Paketa antishpifje, sa e cënon lirinë e medias nisma e re e qeverisë
7Privatësia. Gazetaria investigative dhe rreziku i cënimit të lirisë se tjetrit përmes kameras së fshehtë
8Provim Gjysmëfinal
9Raportimi i lajmit në fushatën elektorale. Dilemat dhe sfidat etike në mbulimin e lajmit në fushatë elektorale
10Etika në publikimin e fotove dhe videove. Raportimi i lajmeve të kronikës së zezë
11Mediat mes ligjit dhe etikës. Roli dhe qëndrimi i medias për cështjet e sigurisë kombëtare
12Konfidencialiteti, besnikëria dhe besueshmëria e lajmit
13Manipulimi i publikut dhe fabrikimi i ngjarjeve
14Marrëdheniet publike dhe fenomeni produkteve të gatshme mediatike
15Etika në median online dhe rrjetet sociale
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të fitojnë parimet bazë të etikës në media dhe të dallojnë ndryshimet mes ligjit për median dhe parimeve etike, që shërbejnë për normimin e punës së përditshme të gazetarit
2Të njihen konkretisht me shembuj të cënimit të etikës nga ana e gazetarëve dhe pasojave që ajo ka shkaktuar tek personat e prekur.
3Të fitojnë njohuri të përgjithshme mbi normat e etikës profesionale e personale , sjelljen e gazetarit në publik si pjesë e punës për krijimin e statusit të tij si person publik
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale150
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14570
Detyra 000
Gjysmë finale 100
Provimi final 166
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 124
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.96
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)