Emri i Lëndës : Praktikë profesionale
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 307-2 A -1 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Studentët, gjatë praktikës profesionale mbështeten dhe udhëhiqen nga një këshilltar i përcaktuar nga departamenti.
Objektivat Praktika profesionale synon përgatitjen profesionale brenda linjës së shkencat e komunikimit; Studentët do të trajnohen në përgatitjen, hetimin dhe trajtimin e një rasti; Studentët do të praktikojnë realizimin e intervistave në fushën e komunikimit; Studentët do të marrin aftësi praktike për përgatitjen e artikujve, raporteve, njoftimeve të ndryshme për shtypin, si dhe analiza në fushën e komunikimit.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Plani i punës semestrale në kuadër të projektit të vendosur si detyrim për shlyerjen e lëndës
2Këshillime për përgatitjen e mënyrave të prezantimit pranë punëdhënësve
3Konsulta me studentët në lidhje me vendosjen e tyre pranë institucioneve ku do të zhvillojnë praktikën profesionale
4Konsulta me studentët në ambjentet ku realizohen praktikat profesionale
5Konsulta me studentët
6Konsulta me studentët
7Konsulta me studentët në lidhje me provimin gjysëmfinal
8Provim Gjysëmfinal
9Konsulta me studentët në ambjentet ku realizohen praktikat profesionale
10Konsulta me studentët
11Konsulta me studentët
12Konsulta me studentët në ambjentet ku realizohen praktikat profesionale
13Konsulta me studentët
14Konsulta me studentët
15Konsulta me studentët në lidhje me provimin final
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të aftësohen në përgatitjen e një kërkimi shkencor
2Studentët do të praktikojnë realizimin e intervistave si burim dhe referencë në një punim shkencor
3Studentët do të fitojnë aftësi praktike për të përgatitur artikuj, reportazhe, njoftime për shtyp, etj.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14570
Detyra 000
Gjysmë finale 122
Provimi final 133
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 123
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.92
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)