Emri i Lëndës : Komunikimi Organizativ
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 351-1 D 5 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Komunikimi organizativ është kompozuar të rrisë kuptimin e teorive dhe proceseve të komunikimit organizativ të cilat përbëjnë studimin dhe praktikën e komunikimit nëpër kompani. Qëllimi kryesor është të prezantojë studentët me teoritë, konceptet dhe çështjet bazë të lidhura me fushën e komunikimit organizativ. Për më tepër, Lënda fokusohet në sfidat organizuese përfshirë dhe çështjet e rëndësishme organizuese si: pushteti, lidershipi, roli, marrëdhëniet dhe teknologjia.
Objektivat Lënda synon të aftësojë studentët të: • Kuptojnë dhe shpjegojnë teoritë kryesore dhe perspektivat e përdorura ne ekzaminimin e teorive organizuese. • Njohin çështjet e komunikimit në organizata dhe të aplikojnë konceptet, modelet dhe teoritë e komunikimit organizativ. • Analizojnë sistemet, proceset dhe strukturat e komunikimit organizativ nga këndvështrime të ndryshme.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në Komunikim Organizativ
2Struktura e Komunikimit Organizativ
3Teoritë klasike të menaxhimit
4Teoritë Shkencore të menaxhimit
5Teoritë mbi Marrëdhëniet e Njerëzve
6Komunikimi dhe Kultura
7Personaliteti dhe Karakteri në Organizim
8Provimi Gjysmë-Final
9Orientimet Organizuese
10Kontrolli Kulturor, Diversiteti dhe Ndryshimi
11Komunikimi Korporatës
12Komunikimi në Grup dhe në Skuadra
13Lidershipi
14Pushteti
15Konfliktet dhe Negocimet
16Provimi Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Do të kuptojnë dhe shpjegojnë teoritë kryesore dhe perspektivat e përdorura ne ekzaminimin e teorive organizuese.
2Do të njohin çështjet e komunikimit në organizata dhe të aplikojnë konceptet, modelet dhe teoritë e komunikimit organizativ.
3Do të analizojnë sistemet, proceset dhe strukturat e komunikimit organizativ nga këndvështrime të ndryshme.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize420
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 120
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11111
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)