Emri i Lëndës :
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi
Objektivat
Programi i Lëndës
JavaTema
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale0
Kuize0
Projekte0
Projekte semestrale0
Punë laboratori0
Pjesëmarrja në mësim 0
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final0
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final
Total0
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 1600
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 0
Detyra 0
Gjysmë finale 0
Provimi final 1
Të tjera 0
Ngarkesa totale e orëve 0
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 0
ECTS 0

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)