Emri i Lëndës : Agjencitë e Lajmeve
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 216-1 B 4 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kjo lëndë fokusohet në pajisjen me njohuri të plotë që duhet të ketë një gazetar që kërkon të punojë në një agjensi lajmesh. Lënda ka një përmbajtje praktike ku përkrah anës teorike të agjensive të lajmeve, synohet përgatitja dhe aftësimi I gazetarëve të agjensive të lajmeve. Organizimi i agjensive të lajmeve është një pikë e rëndësishme që do të trajtohet në këtë lëndë.
Objektivat Aftësimi i studentëve me tiparet e një gazetari të një agjensie lajmesh. Dallimi i gazetarisë në agjensi lajmesh nga ajo në mjete të tjera të komunikimit.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në kurs. Histori e shkurtër e agjesive të lajmëve
2Puna në një agjensi lajmesh. Organizimi i brendshëm i agjensive të lajmeve.
3Vecoritë e një reporteri në agjensi lajmesh.
4Agjensitë kryesore të lajmeve nëpër botë
5Llojet dhe vecoritë e agjensive të lajmeve
6Agjensitë e lajmeve dhe Shqipëria
7Teknologjia në agjesitë e lajmeve
8Provimi Gjysmë-Final
9Roli i korrepsondentëve të huaj në agjensitë e lajmeve
10Mënyrat e ndjekjes së ngjarjes nga reporterët e agjensive të lajmeve
11“Kamera”, “Aparati” dhe reporter i një agjensie lajmesh
12Praktikë në terren me studentë
13Praktikë në terren me studentë
14Praktikë në terren me studentë
15Përmbledhje e njohurive të trajtuara në lëndë
16Provimi Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të aftësohen dhe familjarizohen me teknologjinë e agjensive të lajmeve
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize420
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 124
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.96
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)