Emri i Lëndës : Menaxhimi i Burimeve Njerëzore
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 354-1 D 6 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kjo lende pasqyron nje hyrje dhe njohje te menaxhimit te Burimeve Njerezore. Duke u bazuar ne menyren e punesimit, metodat dhe marredheniet midis punemarresit dhe punedhenesit, lenda do te jap detaje mbi legjislacioni qe parashikon te drejtat e dy paleve.
Objektivat Rendesia e kualifikimit te burimeve njerezore do te jete nje tjeter çeshtje e rendesishme e trajtuar ne kete lende.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në Burime Njerëzore
2Përmbajtja ligjore për burimet njerëzore
3Roli i meritokracisë
4Përcaktimi i planit institucional
5Përdorimi i mundësive institucionale
6Pranimet, përzgjedhje dhe socializimi
7Performanca e të punësuarve
8Provimi Gjysmë-Final
9Suksesi i të punësuarve
10Zhvillimi dhe trajnimi i të punësuarve
11Tranzicioni tek të punësuarit
12Strategjitë e Burimeve Njerëzore
13Marrëdhëniet punëdhënës-punëmarrës
14Zhvillim i projekteve me studentët
15Zhvillim i projekteve me studentët
16Provimi Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do te perfitojne njohje te gjërë mbi menaxhimin e burimeve njerëzore si edhe legjislacionin që rregullon marrëdhënien punëdhënës-punëmarrës
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize420
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 120
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14684
Detyra 000
Gjysmë finale 188
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)