Emri i Lëndës : Hyrje në Informatikë
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
CMP 102-1 E 2 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Objektivi kryesor i kesaj lende eshte te veje ne dukje tek studentet kompjuterin si nje mekanizem i fuqishem ne ndihme te shoqerise.
Objektivat Pas mbarimit me sukses te kesaj lende student familjarizohet me kompjuterin dhe ka njohurite baze rreth tij dhe mund te punoje ne paket office te windowsit.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje ne kompjuter, perdorimet dhe pjeset kryesore te kompjuterit
2Paisjet hyrese/dalese (I/O) te kompjuterit
3Microsoft Office PowerPoint:si te perdorim programet e prsezantimit powerpoint
4Microsoft Office PowerPoint:si te perdorim programet e prsezantimit powerpoint
5Microsoft Office Word:Vecorite dhe vecorite e perparuara
6Microsoft Office Word: si te punojme nje document
7Microsoft Windows: sherbimet Baze ( utilities), Siguria ne windows
8Provimi Gjysmë-Final
9Aplikacionet ne internet (Internet Applications): FTP dhe menaxhuesit e download, menaxhues e Mail-it, perkthyesit, direktorite etc
10Si te editojme nje imazh
11Si te editojme nje imazh
12Microsoft Office Excel: Funkisonet dhe grafiket
13Microsoft Office Excel: Funkisonet dhe tabelat (Pivot tables)
14Microsoft Office Excel: Funkisonet dhe konsolidimi (Consolidation)
15Microsoft Office Access: (Database fundamentals) njohuri baze mbi bazat e te dhenave; Microsoft Office Access: Si te pergatisim nje baze te dhenash
16Provimi Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të mund të aplikojnë
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize420
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11111
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)