Emri i Lëndës : Raportim Shkrim Lajmi II
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 212-1 B 4 3 2 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Raportim Shkrim Lajmi i është një lëndë që thellon studentët në parimet e një tregimi lajmesh dhe çfarë është lajm në vetvete. Studentët do të përvetësojnë mënyrën e ndërtimit të tregimit të lajmeve, ndërtimin e kreut, etj.
Objektivat Kjo lëndë ka për objektiv të t’u japë studentëve informacione të thelluara në fushën e raportimit dhe shkrimit të lajmeve. Në fund të kursit ata do të aftësohen për të raportuar ngjarje të ndryshme për gazetë, revistë, radio dhe televizion.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Parimet e intervistimit- Rregullat bazë të intervistimit- Llojet e intervistave- Parapërgatitjet- Si bëhen pyetjet- Lexime të mëtejme
2Fjalimet, Mbledhjet dhe Konferencat e Shtypit- Tregimi i fjalimeve- Mbledhjet- Konferencat e shtypit- Tryezat e rrumbullakëta
3Skemat e Nuhatjeve- Nuhatjet dhe intuita- Nuhatjet të çojnë tek tregimi- Bazë është përvoja- Ndjenjat - Stereotipet - Skema dhe marrëdhënie- Lexime të mëtejme
4Aksidentet dhe fatkeqësitëAksidentet automobilistikeAksidentet ajrorefatkeqësia
5Nekrologjitë- Farmacisti dhe punëtori- Shkrimi i nekrologjive- Pyetjet që bëhen shpesh - Specialisti- Lexime të mëtejme
6Sektori i Policisë- Organizimi i këtij departamenti- Realizimi i përmbledhjeve- Raportimet e kronikave- Lajme të shpejta- Procesi i arrestimit- Llojet e shkeljeve- Krime me vlerë lajmore
7- Gjykatat- Bazat- Kodi civil- Kodi penal- Tregime për sistemin- Juria e madhe- Gjuha e gjykatave
8Provim Gjysmëfinal
9Sportet- Pasqyrim i zgjeruar- Kërkohen shkrimtare- I mësuar i shpejtë- Përgatitjet për pasqyrim- Sportet e shkollave të mesme- Tifozllëku
10Raportimi i Biznesit- Gjerësia e lajmeve për biznesin- Kërkesat e reporterit- Burimet e informacionit- Ndershmëria dhe realizimi- Raportet vjetore
11Pushteti Lokal- Pushteti bashkiak- Interesi publik- Probleme të vazhdueshme- Politika- Buxheti- Llojet e buxhetit- Taksa pronësie- Huat- Sekretari i bashkisë
12Reporterët dhe ligji- Baza për gjyqe poshtërimi- Ngjarje me autobus- Privatësia- Shmangia e rreziqeve- Të drejtat e reporterit- Shtypi i lirë – gjykim i lirë- Probleme të reja
13Morali i Gazetarisë- Shkaqe për tu shqetësuar- Kodet e sjelljes-
14- Të botosh apo të mos botosh- Pozimi dhe maskimi- Pandershmëria
15- Shmangia e rreziqeve- Të drejtat e reporterit- Shtypi i lirë – gjykim i lirë- Probleme të reja
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të marrin njohuritë bazë rreth raportimit dhe shkrimit të lajmit
2Studentët do të jenë të aftë të përdorin sa më mirë burimet e informacionit, të ndërtojnë strukturën e një lajmi për gazetë, TV, radio, si dhe për tregimet e gjata.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte530
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16580
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 500
Gjysmë finale 188
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 126
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.04
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)