Emri i Lëndës : E Drejta Publike
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
LAW 111-1 B 1 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda do te fokusohet ne shpjegimin e parimeve kryesore dhe institucioneve te se drejtës publike, te tilla si shteti dhe e drejta, parimet e sovranitetit shtetëror, ndarjen e pushteteve, karakteristikat kryesore te shteteve dhe sistemet shtetërore.
Objektivat Kjo lende synon te pajise studenntet me parimet e funksionimit shtetëror; te jape nje informacion te gjere lidhur me institucionet kryesore te shtetit dhe funksionin e tyre. Karakteristikat e shteteve te ndryshme dhe mënyra e funksionimit te tyre.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Koncepti I se drejtës publike. Shoqëria shteti dhe e drejta.
2Shteti; Koncepte te ndryshme per shtetin; Pushteti shteteror dhe sovraniteti.
3Pushteti shtetëror dhe sovraniteti.
4Forma e shtetit; Parimi i unitetit te pushtetit.
5Parimi i ndarjes se pushteteve.
6Organizmi politik I shoqërisë dhe struktura e shtetit.
7E Drejta, kuptimi i se drejtes; norma juridike.
8Provim Gjysmëfinal
9Norma juridike; Koncepte te ndryshme per te drejten.
10Shteti dhe e drejta ne evolucionin e tyre historik.
11Koncepti I burimit te se drejtës.
12Burimet kryesore te se drejtës.
13Marrëdhëniet juridike; Faktet juridike
14Zbatimi i se drejtës; Llojet dhe menyrat e interpretimit te ligjit
15Sistemi i se drejtës; Parimet e ndertimit te sistemit te se drejtes.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentet do te jene ne gjendje te njohin burimet e shtetit dhe te se drejtës.
2Studentet do te njohin parimet kryesore te funksionimit te shtetit dhe institucioneve te tij.
3Studentet do te njohin format kryesore te organizmit shtetëror.
4Studentet do te njohin format kryesore te organizmit shtetëror.
5Studentët do te mund të kenë njohuri të gjera rreth anës historike, politike, sociologjike dhe filosofike të së Drejtës Publike në Shqipëri.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final30
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final70
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 050
Gjysmë finale 11010
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 120
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.8
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)