Emri i Lëndës : Teoritë e Komunikimit
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 102-1 A 2 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kjo lëndë i kushtohet faktorëve psikologjikë, socialë, kulturorë e linguistikë të cilët ndikojnë në bashkëveprimin ndërmjet personave. Kjo lëndë është kompozuar të ndihmojë studentët të përmirësojnë komunikimin e tyre personal dhe profesional.
Objektivat Lënda synon të ndihmojë në kuptimin e vecorive të 31 teorive aktuale të përdorura në procesin e komunikimit. Të nxis aplikimin e teorive jashtë auditoreve të mësimit. Të nxis dhe zhvillojë aftësitë e kërkimit dhe analizës.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Korniza bazë e teorive të komunikimit Disktuim mbi teoritë
2Pesha e fjalës (Teoria e Konvergjencës Simbolike e Ernest Bormann)
3Harta e territorit (Shtatë traditat në fushën e teorive të komunikimit)
4Mesazhet ndërpersonale Konstruktivizmi
5Ndërveprimi simbolik Menaxhimi i koordinuar i kuptimit
6Teoria e shkeljes së pritshmërisë
7Zhvillimi i marrëdhënieve bashkëvepruese Teoria Sociale e Depërtimit
8Provimi Gjysmë-Final
9Zhvillimi i lidhjes bashkëvepruese Teoria e pasigurisë së reduktuar
10Mirëmbajtja e lidhjes së bashkëveprimit Dialektikat e lidhjes së bashkëveprimit
11Influenca Teoria e gjykimit social
12Influenca Teoria e njohjes së disonancës
13Vendimarrja në grup Perspektiva funksionale e vendimmarrjes në grup Teoria e strukturimit adaptiv
14Komunikimi organmizativ Teirotë kritike të komunikimit organizativ
15Retorika publike Retorika Drama Paradigma
16Provimi Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të kenë njohuri më të thelluara në lidhje me shkencat e komunikimit si edhe metodat e përdorura nga ofruesit e mesazhit
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize420
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11515
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 129
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.16
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)