Emri i Lëndës : Filozofi Komunikimi
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 203-1 B 3 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda fokusohet në shpjegimin e përmbajtjes së komunikimit si një veprimtari sociale me rëndësi për individin dhe shoqërinë. Në të zenë vend simbolika dhe kuptimi i kumtit, mënyrat e komunikimit, proceset socializuese, mbikëqyrja argëtimi dhe influencimi i sjelljes njerëzore, etj. Në kurs do veçohet roli i mediave klasike e atyre të reja, i reklamës e i MP, i filmit dhe në përgjithë i kulturës së imazhit etj.
Objektivat Aftësimi i studentëve për analizimin e dukurive mediatike dhe procesin e komunikimit, organizmi i punës në grup, kryerja e sondazheve të pjesëshme, hartimi i mesazheve të qarta dhe përpunimi i feedback-ut të konsumatorëve mediatikë, etj.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Objekti i Studimit të Filozofisë së Komunikimit. Lindja dhe Zhvillimi i Filozofisë
2Dija, Kuptimi dhe Fjalët, Dyshimi, e Vërteta dhe Gënjeshtra - Bertrand Russell
3Mendimi i Shkollave Kryesore të Komunikimit
4Teoritë Kritike të Komunikimit; Lexim i ri i Lukacs-it dhe Adorno-s
5Teoritë Kritike të Komunikimit; Lexim i ri i Marcuse-s, Horkheimer-it dhe Habermas-it
6Modelet Bashkëkohore të Komunikimit, Ndërveprueset –Paul Watzlawick
7Kërkimi Kritik në Kolumbia – Lazarsfeld dhe Merton
8Provim Gjysmëfinal
9Raporti midis Medias dhe Politikës, Shkolla Strukturaliste- Pierre Bourdieu
10Shkolla e Komunikimit Digjital-Pavlik dhe Scherer
11Diskutim Kritik mbi Mendimin e Shkollave të Komunikimit. Të Komunikosh Komunikimin
12Rrjedhojat Sociale të Internetit. Leximi, Kuptimi dhe Keqkuptimi
13Prezantim i projektit
14Psikologjia e Popujve dhe e Turmave - Gustave Le Bon
15Vështirësitë e Studimeve mbi Komunikimin. Të Denatyralizosh Komunikimin.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të pajisen me njohuri bazë mbi filozofinë e komunikimit
2Studentët do të jenë të aftë të njohin dhe përdorin sa më mirë burimet e informacionit mbi këtë fushë
3Studentët do të jenë në gjendje të diskutojnë dhe të mbrojnë tema të ndryshme lidhur me filozofinë e komunikimit
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale120
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 100
Gjysmë finale 11111
Provimi final 11414
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 129
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.16
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)