Emri i Lëndës : Bazat e Semiotikes
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 201-1 A 3 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda jep teoritë bazë mbi fushën e semiotikës. Në përmbajtje të saj janë analizohen teoritë e autorëve kryesorë të kësaj fushe.
Objektivat Synohet që studentët të marrin njohuritë bazë mbi fushën e semiotikës. Në përfundim të kursit ata do të jenë në gjendje të bëjnë analizën themelore të teksteve të ndryshme, figurave, etj.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Prezantimi i lëndës Përkufizimi i semiotikës
2Shenjat në komunikim
3Modalitetet dhe përfaqësimi
4Paradigmat
5Sintagmat
6Analiza e Paradigmës
7Temat kryesore të analizës semiotike
8Provimi Gjysmë-Final
9Analizat Sintagmatike
10Retorika në komunikim
11Shenja
12Kodimi
13Dekodimi
14Kritikat mbi analizën semiotike
15Përsëritje
16Provimi Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të pajisen me njohuri bazë mbi semiotikën.
2Studentët do të jenë të aftë të njohin dhe analizojnë tekste të ndryshme, figura, etj.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize420
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 124
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.96
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)