Emri i Lëndës : Filozofi Komunikimi
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 203-1 B 3 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kjo lende do te ndihmoje studentet te pajisen me njohuri dhe ceshtje filozofike ne te cilat komunikimi njerezor eshte perfshire. Temat do te perfshijne analiza te llojeve te ndryshme te komunikimit (nderpersonal, elektronik, massive etj); lidhjen midis komunikimit dhe identitetit, lidhja midis komunikimit dhe politikes, natyra e gjuhes si dhe rolin e simboleve ne komunikim.
Objektivat Studentet do te pajisen me njohuri baze mbi histrine e filozofise se komunikimit. Ata do te kuptojne dhe analizojne menyrat e ndryshme te komunikimit se bashku me vecorite e tyre.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Objekti i studimit të filozofisë së komunikimit
2Fjalitë që shrehin përvojë - Kuptimi dhe e vërteta, sipas Bertran Rasell
3Logjika Formale dhe Logjika Filozofike
4Fjala, Koncepti, Kategoria
5Logjika Kantiane
6Estetika Transedenciale
7Kategoritë sipas kantit - Gjykimet sipas sasisë
8Provimi Gjysmë-Final
9Modaliteti dhe Gjykimet
10Identiteti dhe Realiteti
11Raporti midis Medias dhe Politikës
12Përqasja Filozofike midis Medias dhe Politikës
13- Raporti midis medias dhe tregut
14Shpirti Kolektiv i Turmës
15Komunikimi dhe Kultura
16Provimi Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të pajisen me njohuri bazë mbi filozofinë e komunikimit
2Studentët do të jenë të aftë të njohin dhe përdorin sa më mirë burimet e informacionit mbi këtë fushë
3Studentët do të jenë në gjendje të diskutojnë dhe të mbrojnë tema të ndryshme lidhur me filozofinë e komunikimit
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize420
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 000
Gjysmë finale 11111
Provimi final 11414
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 129
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.16
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)