Emri i Lëndës : Komunikim Politik
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 352-1 D 6 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve Ana Kekezi, PhD
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës Bachelor
Përshkrimi Kjo lëndë prezanton konceptet themelore të komunikimit politik në epokën e mediave të gjeneratës së re. Ndërkohë që roli i medias në ndërmjetësimin mes aktorëve politikë dhe publikut është rritur, po kështu ka ndodhur edhe me rëndësinë e publicistëve agjentëve të shtypit dhe agjendtëve të marrëdhënieve me publikun të cilët quhen ndryshe dhe si industria e marrëdhënieve publike politike. Lënda synon të shtjellojë rolin e aktorëve politikë dhe mërrëdhënien e tyre me masmedian në kuadër të procesit të komunikimit politik. Vëmendje e veçantë i kushtohet komunikimit strategjik në fushatat zgjedhore dhe në marketingun politik. Lënda synon eksploron problemet që lidhen me përdorimin politik të medias por edhe ndërveprimin e elementëve të komunikmit politik.
Objektivat Kjo lëndë do t’i ndihmojë studentët që: - të kuptojnë rëndësinë që ka komunikimi politik, si edhe të njohin principet bazë të kësaj fushe; - të pajisen me njohuri për tregun e mediave, ndryshimet që ka sjellë teknologjia, burimet e të ardhurave dhe kanalet e financimit të mediave; - të marrin njohur mbi rolin e mediave dhe të kuptojnë ndërveprimin e elementëve të komunikmit politik - të marrin njohur mbi martketingun politik, reklamën dhe efektin në procesin e komunikimit politik Të zhvillojnë aftësitë analitike në lidhje me fushën e medias dhe komunikimit.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Përkufizimi dhe hyrje ne komunikimin politik , teorite / njohuri mbi lëndën / prezantimi i syllabus-it.
2Procesi i Komunikimit Politik , Formesimi , Elementet e Komunikimit Politik/Aktoret
3Politika, demokracia dhe media / Roli i medias në procesin demokratik/Opinioni Publik dhe Sfera Publike
4Proceset, Elementet dhe Efektet e Komunikimit Politik
5Mass media/ Roli qendror ne Komunikimin Politik/ Fuqia e saj
6Diferencat dhe ngjashmerite e Marketingut Politik me Marketingun Komercial/ Rendesia e te dhenave/Targetimi & Segmentimi Synuar
7Fushata e perhershme dhe elementet e saj/ Mesazhi dhe Rendesia e tij/ Konsulentet
8Provim Gjysmëfinal
9Financimi dhe Paraja, rendesia e saj / Formula per sukses
10Mesazhi / Procesi i komunikimit me theks Mesazhin/ efektet e komunikimit politik te Mesazhi/Matja e efekteve te mesazhit/Ndikimi i perceptuar
11Komunikimi joverbal ne Politike / gjuha e trupit / imazhi / efektet dhe impakti
12Media e Re/ Ndryshimet dhe influenca ne komunikimin politik / propaganda dhe manipulimi
134 shtyllat baze te politikes amerikane / Mardheniet Politike Publike, konceptet dhe teorite e aplikuara/Menaxhimi i Krizave Pjesa 1
14Mardheniet Politike Publike, konceptet dhe teorite e aplikuara/Menaxhimi i Krizave Pjesa 2
15Media dhe politika në Shqipëri. Analiza e ligjërimit politik të liderëve në fushata elektorale / fushata të përhershme / kriza.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
  • Kenski, K dhe Jamieson, K (2017) The Oxford Handbook of Political Communication, Oxford University Press
  • McNair, Brian (2011), An Introduction to Political Communication, 5Th Edition, Routledge
  • McNair, Brian (2009) Hyrje në komunikimin politik, UET Press, 2009
Referenca të tjera
  • Fuga, Artan, “Media, Politika dhe shoqëria”, ISPL/ Botimet Dudaj, 2008
  • Wolton, Dominique, Të shpëtosh komunikimin, Papirus, 2009
  • Krasniqi, Afrim, Partitë politike në Shqipëri, ISHSP, 2008
  • Kitchens, J. dhe Powell, L (2015) The four pillars of American Politics Why some candidates don't win and others cant lead. Lexington Books
  • Vowe, G dhe Henn, P. (2016), Political Communication in the Online World, Routledge
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të përvetësojnë njohuri mbi termat bazë të komunikimit politik.
2Studentët do të kuptojnë rolin dhe ndërveprimin e aktorëve të komunikimit politik.
3Studentët do të jenë në gjendje të analizojnë dhe përdorin kanalet e ndryshme të komunikimit për realizimin dhe interpretimin e komunikimit politik.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale125
Kuize00
Projekte230
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final55
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final45
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14684
Detyra 200
Gjysmë finale 188
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)