Emri i Lëndës : Gazetari Ekonomike
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 213-1 B 3 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Gazetaria Ekonomike është një lëndë që do t’i mundësojë studentëve njohjen e koncepteve baze të Makroekonomisë dhe Mikroekonomisë, të cilat janë të domosdoshme për çdokënd që merret me gazetari ekonomike por edhe për formimimin e përgjithshëm të tyre
Objektivat Lënda synon që me njohuritë e përcjellura për konceptet bazë si edhe angazhimin nëpërmjet projekteve (praktikës), të zhvillojë aftësitë e studentëve për të pasur një këndvështim objektiv dhe të pavarur në raport me zhvillimet makro dhe mikro në përgjithësi. Pasja e këtyre njohurive bën që ata që orientohen më mirë në tregun e punës, por edhe në jetën e përditshme.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Sistemet ekonomike - Makroekonomia - Mikroekonomia - Kurba e Mundësisë së Prodhimit - Ekonomia Politike
2Buxheti - Shpenzimet dhe të ardhurat e buxhetit - Deficiti - Financimi i Deficitit Buxhetor - Borxhi publik
3Financat Publike - Politikat fiskale - Dallimi tatime, taksa - Legjislacioni bazë
4Prodhimi i Brendshëm Bruto - Përbërësit e PBB-së - Metodat e përllogaritjes së PBB-së - PBB Real dhe PBB Nominal - Ekonomia e fshehtë
5Papunësia dhe Inflacioni - Punësimi - Konsumi - Çmimet - Kurba e filipsit
6Krizat botërore - Krizat në shekujt 20-21 - Faktorët që shkaktojnë krizat - Problemet në sistemin bankar - Institucionet financiare ndërkombëtare
7Sistemi bankar - Roli i Bankës Qendrore - Politikat monetare - Bankat tregtare - Kredia dhe depozitat - Kursi i këmbimit
8Provimi Gjysmë-Final
9Tregjet financiare - Bursat - Aksionet - Obligacionet - Bonot e privatizimit dhe bonot e thesarit
10Tregtia ndërkombëtare - Eksportet dhe importet - Bilanci tregtar - Bilanci i pagesave - Marrëveshjet e tregtisë së lirë
11Tregu i sigurimeve - Llojet e sigurimeve - Primet - Pagesat e dëmeve - Legjislacioni
12Kërkesa, Oferta dhe Ekuilibri i Tregut - Llojet e kërkesës dhe ofertës - Faktorët që ndikojnë
13Ndërhyrjet në treg - Çmimi dysheme - Çmimi tavan
14Tregu i konkurrencës së plotë Monopoli Oligopoli
15Energjia - Hidrokarburet - Mineralet - HEC-et - Legjislacioni
16Provimi Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të marrin njohuritë bazë të raportimit rreth fushës së ekonomisë.
2Studentët do të jenë të aftë të përdorin sa më mirë burimet e informacionit, të ndërtojnë dhe analizojnë ngjarje me karakter ekononik.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte1020
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 1000
Gjysmë finale 12020
Provimi final 14040
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 136
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.44
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)