Emri i Lëndës : E Drejta Publike
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
LAW 111-1 B 1 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda do te fokusohet ne shpjegimin e parimeve kryesore dhe institucioneve te se drejtës publike, te tilla si shteti dhe e drejta, parimet e sovranitetit shtetëror, ndarjen e pushteteve, karakteristikat kryesore te shteteve dhe sistemet shtetërore.
Objektivat Kjo lende synon te pajise studentet me: 1. parimet e funksionimit shtetëror; 2. burimet e shtetit dhe te se drejtës. 3. Institucionet kryesore te shtetit dhe funksioni I tyre. 4. Karakteristikat e shteteve te ndryshme dhe mënyra e funksionimit te tyre.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Koncepti I se drejtës publike. Shoqëria shteti dhe e drejta
2Shteti
3Pushteti shtetëror dhe sovraniteti
4Forma e shtetit
5Ndarja e pushteteve
6Organizmi politik I shoqërisë dhe struktura e shtetit.
7E Drejta
8Provim Gjysmëfinal
9Norma juridike
10Shteti dhe e drejta në evolucionin e tyre historik
11Koncepti i burimit të së drejtës
12Burimet kryesore të së drejtës
13Marrëdhëniet juridike
14Zbatimi i së drejtës
15Sistemi i së drejtës
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentet do te jene ne gjendje te njohin burimet e shtetit dhe te se drejtës.
2Studentet do te njohin parimet kryesore te funksionimit te shtetit dhe institucioneve te tij.
3Studentet do te njohin format kryesore te organizmit shtetëror.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 155
Gjysmë finale 11010
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)