Emri i Lëndës : Marketing Mediatik
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 321-1 B 5 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kjo lëndë do të shqyrtojë evolucionin e përfshirjes së industrisë së medias dhe argëtimit nga origjinali në shumë modele. Kjo lëndë do të fillojë duke shqyrtuar industritë në përgjithësi dhe forcat të cilat krijojnë ndryshime. Pjesa e dytë analizon se si media interaktive dhe web 2.0 ndikon në kompanitë e varura nga media në ndërtimin e imazhit të tyre.
Objektivat Qëllimi i lëndës është të prezantojë studentët me konceptet, analizat dhe aktivitetet të cilat përbëjnë manaxhimin e marketingut në mediat interaktive, dhe të sigurojë praktikë zgjidhjen e sfidave të marketingut. Lënda synon që studentët jo vetëm të kuptojnë fushën e marketingut interaktiv, por edhe të kontribuojnë në të.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje ne Marketingun e Televizionit
2Modelet e të ardhurave tek Televizioni
3Industria e Televizionit
4Të kuptosh benefitet e Televizionit
5Krijimi i markave
6Industria Hollywood-it
7Sfidat dhe ndikimet e gjithanëshme të medias
8Provimi Gjysmë-Final
9Krijimi i komuniteteve online
10Marketing i ndryshueshëm
11Përdorimi i celularëve me qëllim marketingu
12Përdorimi i rrjeteve sociale për qëllime marketingu
13Përsëritje të informacioneve të artikuluara
14Marketingu mobile
15Agjencitë e reklamimit
16Provimi Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të pajisen me njohuri bazë mbi shkencat e komunikimit
2Studentët do të jenë të aftë të njohin dhe përdorin sa më mirë burimet e informacionit
3Studentët do të jenë në gjendje të diskutojnë dhe të mbrojnë rëndësinë e gazetarisë në ndërtimin e një shoqërie të lirë.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize420
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11111
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)