Emri i Lëndës : Metodat e avancuara kërkimore I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 401-1 A 1 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda synon zbatimin në praktikë të njohurive të përftuara në lëndën “Metodat e avancuara kërkimore” gjatë përzgjedhjes dhe klasifikimin e materialeve të një studimi apo teze. Problematikat që ndeshen gjatë pregatitjes së tesës dhe mënyrat e zgjidhjes. Gjithashu synon praktikimin e teknikave dhe metodave kërkimore.
Objektivat Dhënia e informacioneve të nevojshme për studentët e masterit dhe doktoraturës lë lidhje me sistematikën e punës, përzgjedhjen dhe klasifikimin e materialeve gjatë pregatitjes së një studimi apo teze. Problematikat që ndeshen gjatë pregatitjes së tesës dhe mënyrat e zgjidhjes. Teknikat dhe metodat kërkimore. Mbledhja dhe klasifikimi i të dhënave.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Informacion mbi përmbajtjen e lëndës
2Informacione të përgjithshme mbi pregatitjen e tezës dhe projektet kërkimore.
3Epistemologjia pozitiviste
4Epistemologjia pozitiviste në shkencat sociale
5Metodat studimore në metodologjinë pozitiviste
6Teknikat kërkimore
7Epistemologjia konvencionaliste
8Provimi Gjysmë-Final
9Epistemologjia konvencionaliste në shkencat sociale
10Metodat studimore në epistemologjinë konvencionaliste
11Metodat studimore
12Metodologjia feministe
13Etika kërkimore
14Praktikë dhe dikutime mbi metodat studimore të komunikimit
15Praktikë dhe dikutime mbi metodat studimore të komunikimit
16Provimi Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të thellojnë njohuritë mbi kërkimin shkencor
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize220
Projekte220
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14570
Detyra 2612
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)