Emri i Lëndës : Marketingu politik mjetet, teknikat dhe strategjitë
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 421-1 B 1 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Marketingu politik ka tërhequr vëmendjen e aktorëve politik në vitet e fundit edhe në Shqipëri. Rëndësia e marketingut politik bën që aktorët e politikës jo vetëm të veprojnë por edhe të mendojnë në termat e marketingut. Disiplina e marketingut inkurajon bizneset të kuptojnë klientët e tyre me qëllim që t’u sigurojnë atyre produktet dhe shërbimet e duhura. Në politikë, partitë janë përfaqësuese të popullit, prandaj ato duhet të kuptojnë ose të paktën të zbulojnë çfarë dëshiron publiku në termat e politikave dhe lidershipit qytetar.
Objektivat Në këtë lëndë studentët do të njihen me koncepte të tilla si: Kuptimi i marketingut politik si një nënfushë e marketingut tradicional, dallimet ndërmjet marketingut tradicional dhe marketingut politik, evoluimi i marketingut politik, procesi i marketingut politik ku trajtohet tregu politik, produkti politik, promocioni politik, si dhe koncepti i çmimit dhe shpërndarjes në politikë, komunikimi politik, komunikimi i marketingut të lidershipit, marketingu i drejtpërdrejtë, marketingu me anë të internetit, komunikimi lokal i marketingut politik, format e komunikimit të marketingut të orientuara nga tregu, marrëdhëniet me publikun, fushatat elektorale të realizuara mbi bazën e sonadazheve, publiciteti negativ si një ndër elementët kryesor të publicitetit të përdorur tek fushatat elektorale, fushata e përhershme dhe elementët e saj, planifikimi i marketingut për fushatat elektorale, segmentimi dhe pozicionimi i tregut në rastin e fushatave elektorale.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Kuptimi i Marketingut politik. Ç’është Marketingu politik? Evolucioni i Marketingut Politik. Marketingu i Marketingut Politik.
2Politika si një Biznes i Madh. Ndikimi i Marketingut Politik. Ndryshimet midis marketingut politik dhe marketingut tradicional.
3Zhvillimi i marketingut politik. Procesi i Marketingut politik. Tregu politik. Analiza e mjedisit. Produkti. Promocioni. Shpërndarja. Çmimi.
4Planifikimi i marketingut për fushatat elektorale. Mbledhja e informacionit dhe identifikimi i zonave elektorale. Të dhëna që lidhen me historikun e zonës elektorale. Statistikat demografike. Renditja e zonave elektorale. Kërkime për zonën elektorale. Të dhënat e sondazheve. Përcaktimi i konkurrencës dhe i grupeve të votimit. Përcaktimi i konkurrentëve.
5Segmentimi i grupeve të votuesve që synohen të arrihen. Pozicionimi i partisë dhe targetimi i grupeve të votuesve. Pozicionimi i partive. Targetimi i grupeve të votuesve. Analiza paszgjedhore.
6Komunikimi politik. Kur e përdorin politikanët komunikimin e marketingut? Përdorimi i inteligjencës të tregut për të realizuar komunikimin. Komunikimi i marketingut të lidershipit. Përdorimi i segmentimit dhe targetimit në komunikim. Marketingu i drejtpërdrejtë. Posta e drejtpërdrejtë. Marketingu me anë të Internetit. Komunikimi lokal i marketingut politik. Format e komunikimit të marketingut të orientuara nga tregu. Marrëdhëniet me publikun.
7Fushata e përhershme dhe elementët e saj.
8Provimi Gjysmë-Final
9Sondazhet. Qëllimi i sondazheve të fushatave elektorale. Piketat kryesore të një procesi kërkimi të opinionit publik.
10Publiciteti negativ. Politika si industri dhe fushatat elektorale.
11Kuptimi i financimit politik. Financimi politik në fushatat zgjedhore në Shqipëri. Financimi i subjekteve zgjedhore. Eksperienca europiane ne financimin e partive dhe kandidatëve. Alokimi i burimeve te grupeve të interesit ne fushatat zgjedhore.
12Fushatat elektorale dhe mass media pas Luftës së Dytë Botërore deri më sot. Roli i mediave në fushata elektorale. Roli i mass media në zgjedhjet në SHBA. Risitë e fushatave: Publiciteti negativ dhe Interneti. Roli imedias në fushatat zgjedhore në Shqipëri.nSituata aktuale dhe roli i medias në Shqipëri.
13Segmentimi i votuesve. Një krahasim i nevojave të votuesve me nevojat e konsumatorëve. Modeli i sjelljes së votuesit
14Pozicionimi i kandidatit. Vlerësimi i konkurencës. Synimi i segmenteve. Stabilizimi i një imazhi
15Formulimi dhe Zbatimi i Strategjisë. Plani strategjik. Zhvillimi organizativ
16Provimi Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të pajisen me njohuri bazë mbi marketingun politik dhe rolin e tij ne imazhin e partise dhe kanditatit
2Studentët do të jenë të aftë të njohin dhe përdorin strategjite qe perdoren ne permiresimin dhe ruajtjen e imazhit se partise dhe kanditatit
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize220
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14570
Detyra 000
Gjysmë finale 11414
Provimi final 11818
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)