Emri i Lëndës : Marrëdhënia e Lajmit, Pushtetit dhe të Vërtetës
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 513-1 D 3 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Që nga shekulli I 16-të studiues e filozofë të shumtë janë përpjekur të përcaktojnë marrëdhëniet midis pushteteve, shteteve e medias dhe ndikimin e tyre mbi larine e kontrollin. Pergjatë viteve, me ndryshimin e kushteve politike,ekonomike e sociale kanë pare dritë një numër teorish që reken të shpjegojnë këto marrëdhie. E pavarësisht ndryshimeve e orientimeve: teza e përbashkët është ndërvarja e raporteve midis informacionit, medias dhe së vërtetës nga sistemet politike si dhe nga faktorë të tjerë përcaktues e dominant të pushtetit politik siç janë faktorët ekonomikë apo ato social që diktojnë e imponojnë më pas sisteme të caktura mediatike, ndërmjet të cilave informacioni, komunikimi qarkullon here duke respektuar deontologjinë e informacionit mediatik – rezultante e së cilës është e vërteta -here duke iu nënshtruar censurës,here censures së veshur me autocensurë – rezultante e së cilës është manipulimi. Më shumë se të vertetën pushtetet preferojnë propagandën për të fshehur të vertetën. Sot mediat janë kthyer në industria të ngritur sipas nevoja vetë një tregu të hapur,ku informacione shitet si mall i formatuar për interesa të ndryshme të shtetit e pushtetit por edhe në mënyra të ndyshme, tekst, foto, video, info grafistative apo e levizëshme: gjithçka e transmetuar, ndërmjet mjeteve,të,shumta që nga njëra anë lehtësojnë komunikimit por nga ana tjetër krijojnë,një qark imponues e lehtësisht të manipulueshëm .
Objektivat Analiza e sistemeve politike, teorive të pushteti -instrumentave,qëllimeve për të vënë nën kontroll -sistemet e medias të gjendura nën presionin e vazhdueshëm të pushtetit qëllimi I vetëm I të cilit është kontrolli I informacionit.Nga ana tjetër analiza mbi optikën e ngjarjeve konkrete,konflikteve,luftarave të përcjella nga media të ndryshme nderkombëtare do të mundësojnë krijimin e hapësirave teorike e praktike ( mbi kazus konkretë) mbi të cilat do ngrihen debate që do synojnë zbërthimin e analizën e instrumentave mediatikë të përdorura nga pushtetet për të përcjellë të vërtetën apo për ta manipuluar atë duke ngritur struktura apo duke perdorur instrumenta , ideologji e filozofi tejet komplekse e që përcaktojnë edhe raportet e Lajmit,Pushtetit e së Vertetës.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Pushteti dhe politika,media dhe pushtetet
2Teoritë e Strukturë së pushtetit/Llojet e pushtetit
3Pushteti dhe lufta/Teoria e konfliktit/Cesura dhe autocensura
4Pushteti/shteti /Propaganda
5Sistemet ndërkombëtare e krahasuese të medias dhe pushteti
6Teoritë e marrëdhenieve qeveri/shtet-media
7Kontrolli dhe pronësia e medias/Ekonomia,media dhe pushteti
8Provim Gjysmëfinal /Ese
9Mbulimi I konflikteve,ngjarjeve,kontrolli redaksional/E vërteta e manipuluar
10Gjeopolitika e informacionit/Ndikimi I mjeteve të propagandes
11Ndërkombëtarizimi i medias dhe liria e informacionit/Media sociale dhe pushteti
12Globalizmi dhe ekonomia e informacionit/Dallimet ekonomike të sistemeve
13Teknika,gjini,stile e formate të përdorura nga kanale televizive informative apo media të tjera.CNN/BBC/Foks News/NewYork Times/Reuters/AP/AFP
14Dominimi kulturor e ideologjik/Informacioni i steriotipizuar
15
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Organizimi dhe analiza e strukturës së lidhjeve midis Medias,Pushtetit e së Vërtetës e ngritur si lidhje e qënësishme mbi të cilat ndërtohen strategji komunikimi,informimi të përcjella ndërmjet sistemeve të caktura mediatike
2Qëllimi kryesor është të kuptuarit se raportet midis Informacionit,Pushtetit e së Vërtetës nuk janë raporte rastësore por skema , strategji e politika që dominohen nga qëllime të paracaktura gjeopolitike,ekonomike e sociale që veprojnë e ushtrojnë presion e pushtet në forma të ndryshme brënda sistemeve të ndryshme mediatike.Është pushteti që imponon edhe ngritjen e fuqizimin e Sistemeve ndërkombëtare të informacionit. E në këtë situate roli I medias për të përcjellë të vertetën është mjaft I rendësishëm.
3Objektiv i lëndës është studimi i këtyre raporteve si një tërësi elementesh që ndihmojnë për të kuptuar rolin e informacionit dhe komunikimit, instrumentat e kërkimit të së vërtetës, si një tërësi informacionesh, analizash, refleksionesh, burimesh qënë botën e globalizimit të informacionit e me lindjen e mediave të reja mund të sigurohen më lehtësisht se më pare. Ashtu si mund të manipulohen edhe më lehtë se më parë.Njohja e funksionimit të raporteve Media, Pushtet e Vërtetë…e afron më shumë të vërtetën duke na mbrojtur më shumë edhe nga manipulimi,thotë Christian Kakam,në librin e tij “Pushteti politik dhe manipulimi”.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 000
Gjysmë finale 12020
Provimi final 12626
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)