Emri i Lëndës : Metodat e Avancuara Kërkimore I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 401-1 A 1 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda synon zbatimin në praktikë të njohurive të përftuara në lëndën “Metodat e avancuara kërkimore” gjatë përzgjedhjes dhe klasifikimin e materialeve të një studimi apo teze. Problematikat që ndeshen gjatë pregatitjes së tesës dhe mënyrat e zgjidhjes. Gjithashu synon praktikimin e teknikave dhe metodave kërkimore.
Objektivat Dhënia e informacioneve të nevojshme për studentët e masterit dhe doktoraturës lë lidhje me sistematikën e punës, përzgjedhjen dhe klasifikimin e materialeve gjatë pregatitjes së një studimi apo teze. Problematikat që ndeshen gjatë pregatitjes së tesës dhe mënyrat e zgjidhjes. Teknikat dhe metodat kërkimore. Mbledhja dhe klasifikimi i të dhënave.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Prezantimi i silabusit. Hyrje në kërkimin shkencor
2Metodat e kërkimit social
3Dizenjimi i kërkimit I
4Dizenjimi i kërkimit II
5Dizenjimi i kërkimit III
6Planifikimi, formulimi i pyetjes kërkimore dhe rishikimi i literaturës I
7Planifikimi, formulimi i pyetjes kërkimore dhe rishikimi i literaturës II
8Provim Gjysmëfinal
9Strategjia standarte se si të shkruhet një ese me pesë paragrafe.
10Shkrimi akademik ligjor dhe studimi i nje rasti
11Si të lexosh një punim shkencor?
12Kërkimi në fushën e shkencave te komunikimit: metoda dhe teknika
13Metodat e kërkimit në internet dhe kerkimi në internet në fushën e shkencave te komunikimit
14Shmangia e Plagjiarizmit dhe Referencat (intext dhe footnote)
15Rishikim i realizimit të objektivave të kursit
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp. Po
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Kursi ka si qëllim që të zhvillojë më tej njohuritë dhe aftësitë e studentëve lidhur me metodat e kerkimit social me një fokus më të përqëndruarf në kërkimin në fushën e ligjit. Me përfundimin me sukses të kursit studentët mastër do jenë në gjëndje që të
2Kursi ka si qëllim që të zhvillojë më tej njohuritë dhe aftësitë e studentëve lidhur me metodat e kerkimit social me një fokus më të përqëndruarf në kërkimin në fushën e ligjit. Me përfundimin me sukses të kursit studentët mastër do jenë në gjëndje që të zotërojnë njohuri të avancuara lidhur me metodat e kërkimit në fushën sociale dhe më specifikisht për kërkimin në fushën e ligjit
3Kursi ka si qëllim që të zhvillojë më tej njohuritë dhe aftësitë e studentëve lidhur me metodat e kerkimit social me një fokus më të përqëndruarf në kërkimin në fushën e ligjit. Me përfundimin me sukses të kursit studentët mastër do jenë në gjëndje që të konturojnë qartësisht pyetjen kërkimore dhe të kryejnë rishikimin e literaturës
4Kursi ka si qëllim që të zhvillojë më tej njohuritë dhe aftësitë e studentëve lidhur me metodat e kerkimit social me një fokus më të përqëndruarf në kërkimin në fushën e ligjit. Me përfundimin me sukses të kursit studentët mastër do jenë në gjëndje që të dallojnë qartësisht metodat sasiore dhe cilesore të kërkimit
5Kursi ka si qëllim që të zhvillojë më tej njohuritë dhe aftësitë e studentëve lidhur me metodat e kerkimit social me një fokus më të përqëndruarf në kërkimin në fushën e ligjit. Me përfundimin me sukses të kursit studentët mastër do jenë në gjëndje që të konstruktojnë një plan kërkimor
6Kursi ka si qëllim që të zhvillojë më tej njohuritë dhe aftësitë e studentëve lidhur me metodat e kerkimit social me një fokus më të përqëndruarf në kërkimin në fushën e ligjit. Me përfundimin me sukses të kursit studentët mastër do jenë në gjëndje që të kuptojnë se sit ë klasifikojnë dhe të interpretojnë të dhënat e mbledhura nga kërkimi
7Kursi ka si qëllim që të zhvillojë më tej njohuritë dhe aftësitë e studentëve lidhur me metodat e kerkimit social me një fokus më të përqëndruarf në kërkimin në fushën e ligjit. Me përfundimin me sukses të kursit studentët mastër do jenë në gjëndje që të kuptojnë metodat e kërkimit në internet dhe se sit ë kryejnë një kërkin në fushën e ligjt në internet
8Kursi ka si qëllim që të zhvillojë më tej njohuritë dhe aftësitë e studentëve lidhur me metodat e kerkimit social me një fokus më të përqëndruarf në kërkimin në fushën e ligjit. Me përfundimin me sukses të kursit studentët mastër do jenë në gjëndje që të zhvillojnë aftësitë për të shkruar në fushën e ligjit
9Kursi ka si qëllim që të zhvillojë më tej njohuritë dhe aftësitë e studentëve lidhur me metodat e kerkimit social me një fokus më të përqëndruarf në kërkimin në fushën e ligjit. Me përfundimin me sukses të kursit studentët mastër do jenë në gjëndje që të demonstrojnë aftësi për të analizuar në mënyrë akademike një punim shkencor
10Kursi ka si qëllim që të zhvillojë më tej njohuritë dhe aftësitë e studentëve lidhur me metodat e kerkimit social me një fokus më të përqëndruarf në kërkimin në fushën e ligjit. Me përfundimin me sukses të kursit studentët mastër do jenë në gjëndje që të konsiderojnë aspektet e etikës së kërkimit
11Kursi ka si qëllim që të zhvillojë më tej njohuritë dhe aftësitë e studentëve lidhur me metodat e kerkimit social me një fokus më të përqëndruarf në kërkimin në fushën e ligjit. Me përfundimin me sukses të kursit studentët mastër do jenë në gjëndje që të zotërojnë mënyrat e përdorimit të citimeve
12Kursi ka si qëllim që të zhvillojë më tej njohuritë dhe aftësitë e studentëve lidhur me metodat e kerkimit social me një fokus më të përqëndruarf në kërkimin në fushën e ligjit. Me përfundimin me sukses të kursit studentët mastër do jenë në gjëndje që të zotërojnë aftësi për të shkruajtur disertacionin
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale145
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final45
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final55
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14570
Detyra 060
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 138
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.52
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)