Emri i Lëndës : Komunikimi Ndërkulturor dhe Ndërfetar
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 416-1 B 2 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Komunikimi ndërkulturor dhe Ndërfetar është një fushë që synon studimin e mënyrës sesi njerëzit nga origjina të ndryshme kulturore përpiqen të komunikojnë. Aq më tepër në këtë kurs del në pah lidhja e fuqishme që kanë bashkë komunikimi ndërkulturor dhe ndërfetar me psikologjinë kombëtare të kombeve të ndryshme, traditave dhe vlerave, mendësinë dhe besimet fetare të çdo shoqërie. Komunikimi ndërkulturor dhe ndërfetar është një kombinim i fushës së antropologjisë, studimeve kulturore, psikologjisë sociologjisë dhe komunikimit. Kjo fushë ka lëvizur kundrejt edhe trajtimit të marrëdhënieve ndëretnike, edhe kundrejt studimit të strategjive të komunikimit, përdorur nga popullatat bashkëkulturore.
Objektivat Kjo lëndë do të ndihmojë studentët që: • Të kuptojnë se Komunikimi ndërkulturor dhe ndërfetar është një nga drejtimet kryesore të marrëdhënieve të shoqërive dhe kombeve të ndryshëm. • Të kuptojnë se në kuadër të realitetit tonë komunikimi mbarëshqiptar është nga çështjet më të rëndësishme të etnive dhe kombit shqiptar. Po ashtu, lëvizjet e shoqërisë pas viteve 90 e sjell në fokus qendror njohjen e vetvetes dhe të tjerëve. • Të kuptojnë se Respektimi dhe mbajtja e një dialogu me tjetrin, në kuptimin e një individi apo grupi që iu përmbahet besimeve dhe vlerave të tjera fetare dhe kulturore është mjeti kryesor për të mos u mbyllur brenda obsesioneve kulturore brendapërfshirëse.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Konceptet e Komunikimit Ndërkulturor dhe Ndërfetar
2Kultura dhe Komunikimi. Barrierat në komunikimin ndërkulturor: Etnocentrizmi, Stereotipi, Paragjykimi, Diskriminimi; Politikat e Multikulturalizmit
3 Edukimi nderkulturor, zhvillimet ne USA dhe Evrope
4Identitetet kulturore dhe shoqërore. Zhvillimi i identitetit të minoriteteve. Zhvillimi i identitetit mazhoritar. Identiteti multikulturor. Të jetosh “në kufi”. Post-etniciteti. Identiteti, gjuha dhe komunikimi ndërkulturor
5Kombi i shtetit dhe Kombi i Kulturës
6Karakteri kombëtar, identiteti kombëtar dhe nacionalizmi
7Imazhi në Komunikimin Ndërkulturor
8Provim Gjysmëfinal
9Diplomacia publike: teoritë dhe Konceptet. Diplomacia publike shqiptare
10Bashkëekzistenca fetare dhe shekullarizmi. Terminologjia: terrorizëm, radikalizëm, ekstremizëm. Media dhe feja
11Feja dhe Shqipëria në kohën e realizmit socialist, rrugë drejt dialogut ndërfetar sot në Shqipëri. Realiteti i sotëm
12Kultura shqiptare në sfidat e globalizimit
13Terrorizmi, radikalizmi dhe ekstremizmi: konceptet dhe raportimi ne media
14Media dhe roli i saj në ruajtjen e harmonisë ndërfetare dhe ndëretnike.
15Shembuj konkretë të realitetit bashkëkohor ndërshqiptar dhe roli i brezave të rinj në shoqërinë multifetare shqiptare.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Njohja e fushës së komunikimit ndërkulturor dhe ndërfetar
2Njohja dhe analiza e konflikteve ndërfetare dhe ndërkulturore
3Njohja e kulturës shqiptare dhe e sfidave të saj në kuadër të globalizmit
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final30
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final70
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14684
Detyra 000
Gjysmë finale 188
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)