Emri i Lëndës : Metodat e Avancuara Kërkimore I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 401-1 A 1 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda synon zbatimin në praktikë të njohurive të përftuara në lëndën “Metodat e avancuara kërkimore” gjatë përzgjedhjes dhe klasifikimin e materialeve të një studimi apo teze. Problematikat që ndeshen gjatë pregatitjes së tesës dhe mënyrat e zgjidhjes. Gjithashu synon praktikimin e teknikave dhe metodave kërkimore.
Objektivat Dhënia e informacioneve të nevojshme për studentët e masterit dhe doktoraturës lë lidhje me sistematikën e punës, përzgjedhjen dhe klasifikimin e materialeve gjatë pregatitjes së një studimi apo teze. Problematikat që ndeshen gjatë pregatitjes së tesës dhe mënyrat e zgjidhjes. Teknikat dhe metodat kërkimore. Mbledhja dhe klasifikimi i të dhënave.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Të menduarit në letrat e shkruara; Çfarë është hulumtimi? / Pse duhet shkruar? Pse duhet një punim formal? - Krijimi i lidhjes me lexuesin: Si të bisedosh me lexuesin? Si të kuptoni rolin tuaj? Si të përfytyrohet roli i lexuesit?
2Nga tema tek pyetjet: Kalimi nga interesi te tema / Kalimi nga një temë e gjerë në një temë të përqendruar / Klimi nga një temë e përqendruar tek pyetjet
3Kalimi nga pyetjet tek një problem: Kuptimi i problemeve hulumtuese / Kuptimi i strukturës së përbashkët të problemeve / Gjetja e një problemi të mirë hulumtues / Mësimi i të punuarit me problemet
4Nga problemet tek burimet: Tri llojet e burimeve dhe përdorimet e tyre / Lundrimi në bibliotekën e shek. XXI / Gjetja e vendndodhjes së burimeve në internet / Vlerësimi i burimeve për nga rëndësia dhe besueshmëria e tyre / Përdorimi i njerëzve për të thelluar hulumtimin tuaj
5Përfshirja e burimeve: Regjistrimi i të dhënave të plota bibliografike / Përfshirja e burimeve në mënyrë aktive / Leximi për të gjetur një problem / Leximi për të gjetur argumente / Leximi për të gjetur argumente / Leximi për të gjetur të dhëna dhe mbështetje / Mbajtja e shënimeve / Shënimi i burimeve
6Ndërtimi i argumenteve: Argumentimi si bashkëbisedim me lexuesin / Mbështetja e pohimit / Pranimi dhe përgjigjja ndaj pyetjeve dhe kundërshtive të pritshme / Lidhja e pohimeve dhe arsyeve / Ndërtimi i një argumenti të ndërlikuar me anë të argumenteve të thjeshta
7Pohimet : përcaktimi i llojit të pohimit që duhet bërë / Vlerësimi i pohimit / Kufizimi i pohimeve për të rritur besueshmërinë e tyre
8Provim Gjysmëfinal
9Arsyet dhe provat: Përdorimi i arsyeve për të planifikuar argumentin / Dallimi i provave nga arsyet / Dallimi mes provave dhe raporteve të provave / Vlerësimi i provave
10Pranimet e këndvështrimeve të tjera dhe përgjigjet ndaj tyre: Vënia në pikëpyetje e argumentit tuaj sikurse lexuesit / Përfytimi i alternativave ndaj argumentit / Vendimi se çfarë duhet të pranoni / Strukturimi i përgjigjeve si argumenta të nënvarura / Fjalori për të pranuar dhe për t'ju dhënë përgjigje këndvështrimeve të tjera
11Përligjat: Përligjat në arsyetimin e përditshëm / Përligjat në argumentat akademike / Kuptimi i logjikës së përligjave / Përdorimi i përligjave për të provuar argumentin tuaj / Sfidimi i përligjave të të tjerëve
12Planifikimi dhe shkrimi i dorës së parë / Shmangia e tre planeve të zakonshëm, por me të meta / Kthimi i planit në dorën e parë të punimit
13Organizimi i argumentit tuaj: Të mendosh si lexues / Rishikimi i strukturës së punimit / Rishikimi i argumentit tuaj / Rishikimi i organizimit të punimit / Kontrollimi i paragrafëve / Largimi nga punimi, pastaj perifrazimi i tij
14Përfshirjja e burimeve: Citimi, perifrazimi dhe përmbledhja në mënyrë të përshtatshme / Citimet e drejtpërdrejta / Katër stilet e zakonshme të citimit
15Hyrja dhe përfundimet: Struktura e zakonshme e hyrjeve / Përcaktimi i kontekstit / Shpallja e problemit dhe e përgjigjes tuaj / Caktimi i ritmit të duhur për hyrjen / Organizimi i gjithë hyrjes / Shkrimi i përfundimit
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp. Po
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Kursi ka si qëllim që të zhvillojë më tej njohuritë dhe aftësitë e studentëve lidhur me metodat e kerkimit social me një fokus më të përqëndruarf në kërkimin në fushën e ligjit. Me përfundimin me sukses të kursit studentët mastër do jenë në gjëndje që të
2Kursi ka si qëllim që të zhvillojë më tej njohuritë dhe aftësitë e studentëve lidhur me metodat e kerkimit social me një fokus më të përqëndruarf në kërkimin në fushën e ligjit. Me përfundimin me sukses të kursit studentët mastër do jenë në gjëndje që të zotërojnë njohuri të avancuara lidhur me metodat e kërkimit në fushën sociale dhe më specifikisht për kërkimin në fushën e ligjit
3Kursi ka si qëllim që të zhvillojë më tej njohuritë dhe aftësitë e studentëve lidhur me metodat e kerkimit social me një fokus më të përqëndruarf në kërkimin në fushën e ligjit. Me përfundimin me sukses të kursit studentët mastër do jenë në gjëndje që të konturojnë qartësisht pyetjen kërkimore dhe të kryejnë rishikimin e literaturës
4Kursi ka si qëllim që të zhvillojë më tej njohuritë dhe aftësitë e studentëve lidhur me metodat e kerkimit social me një fokus më të përqëndruarf në kërkimin në fushën e ligjit. Me përfundimin me sukses të kursit studentët mastër do jenë në gjëndje që të dallojnë qartësisht metodat sasiore dhe cilesore të kërkimit
5Kursi ka si qëllim që të zhvillojë më tej njohuritë dhe aftësitë e studentëve lidhur me metodat e kerkimit social me një fokus më të përqëndruarf në kërkimin në fushën e ligjit. Me përfundimin me sukses të kursit studentët mastër do jenë në gjëndje që të konstruktojnë një plan kërkimor
6Kursi ka si qëllim që të zhvillojë më tej njohuritë dhe aftësitë e studentëve lidhur me metodat e kerkimit social me një fokus më të përqëndruarf në kërkimin në fushën e ligjit. Me përfundimin me sukses të kursit studentët mastër do jenë në gjëndje që të kuptojnë se sit ë klasifikojnë dhe të interpretojnë të dhënat e mbledhura nga kërkimi
7Kursi ka si qëllim që të zhvillojë më tej njohuritë dhe aftësitë e studentëve lidhur me metodat e kerkimit social me një fokus më të përqëndruarf në kërkimin në fushën e ligjit. Me përfundimin me sukses të kursit studentët mastër do jenë në gjëndje që të kuptojnë metodat e kërkimit në internet dhe se sit ë kryejnë një kërkin në fushën e ligjt në internet
8Kursi ka si qëllim që të zhvillojë më tej njohuritë dhe aftësitë e studentëve lidhur me metodat e kerkimit social me një fokus më të përqëndruarf në kërkimin në fushën e ligjit. Me përfundimin me sukses të kursit studentët mastër do jenë në gjëndje që të zhvillojnë aftësitë për të shkruar në fushën e ligjit
9Kursi ka si qëllim që të zhvillojë më tej njohuritë dhe aftësitë e studentëve lidhur me metodat e kerkimit social me një fokus më të përqëndruarf në kërkimin në fushën e ligjit. Me përfundimin me sukses të kursit studentët mastër do jenë në gjëndje që të demonstrojnë aftësi për të analizuar në mënyrë akademike një punim shkencor
10Kursi ka si qëllim që të zhvillojë më tej njohuritë dhe aftësitë e studentëve lidhur me metodat e kerkimit social me një fokus më të përqëndruarf në kërkimin në fushën e ligjit. Me përfundimin me sukses të kursit studentët mastër do jenë në gjëndje që të konsiderojnë aspektet e etikës së kërkimit
11Kursi ka si qëllim që të zhvillojë më tej njohuritë dhe aftësitë e studentëve lidhur me metodat e kerkimit social me një fokus më të përqëndruarf në kërkimin në fushën e ligjit. Me përfundimin me sukses të kursit studentët mastër do jenë në gjëndje që të zotërojnë mënyrat e përdorimit të citimeve
12Kursi ka si qëllim që të zhvillojë më tej njohuritë dhe aftësitë e studentëve lidhur me metodat e kerkimit social me një fokus më të përqëndruarf në kërkimin në fushën e ligjit. Me përfundimin me sukses të kursit studentët mastër do jenë në gjëndje që të zotërojnë aftësi për të shkruajtur disertacionin
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte120
Projekte semestrale130
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14570
Detyra 21020
Gjysmë finale 0120
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 148
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.92
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)