Emri i Lëndës : Marketing mediatik
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 521-1 B 3 4 0 0 4.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në këtë lëndë studentët do të njihen me mënyrën e funksionimit të marketingut mediatik. Kuptohet që marketing është një element shumë i rëndësishëm në media. Ajo që do arrihet në fund të këtij kursi do të jetë aftësimi i studentëve në marketing mediatik
Objektivat Studentët do të ekzaminojnë teoritë e ndryshme të medias dhe ndikimet e tyre në strategjitë e ndryshimeve sociale. Gjithashtu studentët do të studiojnë dhe përdorin metodat e marketingut.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në Marketing Mediatik
2Hyrje në Pasqyrën e Tregut Televiziv
3Të Kupturati e Përfitimeve
4Përfitimet e Televizionit
5Agjencitë e Reklamimit
6Komuniteti i Medias
7Studimi i Tregut
8Provimi gjysmefinal
9Impakti dhe Ndryshimi i Medias
10Ndryshimet në Marketing
11Përdorimi i Medias Sociale
12Si Ndryshimet Mediatike ndikojnë në Reklamimin Onlinë
13Marketing Nëpërmjet Celularit
14Marketingu
15Përsëritje Kursit
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Përdorimi i metodave të marketingut
2Ndikimi i marketingut në media
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize420
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 000
Gjysmë finale 11414
Provimi final 13030
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)