Emri i Lëndës : Metodat e Avancuara Kërkimore II
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 402-1 A 2 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve Ramadan Cipuri, PhD
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës Master
Përshkrimi Vrojtimet me anë të pyetsorëve, ne formatin e sondazheve po përdoren në studimin e mjaft fenomeneve të jetës ekonomike, sociale dhe politike si në studimin e të ardhurave, të shpenzimeve dhe kursimeve të popullsisë, në studimin e pagave dhe të punës ilegale, në studimin e varfërisë, në studimin e problemeve që hasin bizneset private si dhe në mjaft fenomene të tjera. Gjithashtu, mjaft studime sociale e politike bazohen në te dhenat e sondazheve. Kjo lende, trakton tema qe kane lidhje me tere procesin e nje sondazhi, qe nga pershkrimi i problemit qe trajtohet, ndertimi isondazhit dhe realizimi i tij, peprunimi i te dhenave dhe interpretimi i rezultateve, duke gjykuar me tej ne pershkrimin e opinionit publik ne lidhje me fenomenin.
Objektivat Pas perfundimit te studimeve ne kete lende, studentet do te kene njohuri te mjaftueshme per te ndermarre me sukses nje sondazh ne varesi te problemit qe synojne te trajtojne. Ato do te zoterojne teknikat e duhura: per te percaktuar volumin e elementeve te zgjedhur ne sondazh, duke synuar gabimin me te vogel te mundshem, per te heshur ne softin SPSS te dhenat, teknikat e duhura sasiore e statistikore per te perpunuar dhe interpretuar te dhenat, duke rezultuar ne konkluzione te pergjithshme ne lidhje me opininionin e matur publik.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Qellimi dhe fazat e studimit me ane te sondazheve
2Ç’eshte sondazhi dhe tipet e sondazhit
3Ndertimi i pyetesorit
4Treguesit dhe realizimi i zgjedhjes
5Gabimi i zgjedhjes dhe vleresimi intervalor
6Intervistimi
7Intervistuesi dhe ceshtje qe lidhen me te
8Provim Gjysmëfinal - Ese kërkimore
9Kodimi dhe pergatitja e skedarit te te dhenave
10Hedhja ne SPSS e te dhenave te mbledhura nga sondazhi
11Analiza deskriptive e te dhenave
12Analiza eksploruese e te dhenave
13Perdorimi i te dhenave te sondazhit per te gjykuar ne lidhje me mesataren e opinionit publik
14Perdorimi i te dhenave te sondazhit per te gjykuar ne lidhje me mesataret e me shume se dy grupimeve te opinionit publik
15Analiza e lidhjes se variablave te perfshire ne model ne lidhje me opinionin public qe trajtohet
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
  • “The survey Methods Workbook”- Alan Buckingham, Peter Saunders
  • Bruce L. Berg (2004) Qualitative Research Methods For The Social Sciences, Pearson Education,Inc, Boston.
  • Christine Daymon ve Immy Holloway (2004) Qualitative Research Methods in Public Relations and Marketing Communications, Routledge, New York.
  • Arthur Asa Berger (1998) Media Research Techniques, Sage Publication, USA. Morgan, D. (1998) The Focus Group Guidebook, London: Sage Publications.
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të pajisen me njohuri bazë mbi sondazhin dhe matjen e opinionit publik
2Studentët do të jenë të aftë të ndermarrin ne menyre korrekte nje sondazh duke njohur dhe perdorur teknikat sasiore per te matur dhe vleresuar nje opinion te caktuar publik.
3Studentët do të jenë në gjendje të diskutojnë dhe të interpretojne rezultatet e nje sondazhi .
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14684
Detyra 000
Gjysmë finale 188
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)