Emri i Lëndës : Marketing Mediatik
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 521-1 B 3 4 0 0 4.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Gjatë këtij kursi studentët do të njihen me tipet e ndryshme të medias, strategjinë e mesazheve marketing dhe përdorimin e mediave të shumëllojshme për të arritur audiencën e synuar. Do të njihen me zhvillimet e botës së medias dhe shumllojshmërinë e mjeteve dhe teknikave të përdorimit të saj për qëllime marketingu. Për më tepër do të njihen me integrimin e tyre në fushata të orientuara nga një objektiv i caktuar me qëllim përmirësimin e markave krijimin e zhurmës mediatike dhe motivimin e sjelljes konsumatore të dëshiruar.
Objektivat Synohet që studentët nërmjet kësaj lënde të arrijnë të sygjerojnë zgjidhje të mirëfillta të shumëllojshme dhe të mirëanalizuara për arritjen e përçimit të mesazhit deri tek audienca e synuar dhe konsumatori final si dhe të analizojnë efektivitetin e përdorimit të medias për arritjen e objektivit marketing dhe objektivave të biznesit.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Çfarë është Media? Bota dhe zhvillimi i Medias. Sfidat e Medias. Media e Re.
2Audienca dhe influencuesit
3Diskutime rreth Detyrës së Kursit mbi Marketingun Mediatik të një Fushate –Subjekti do të pëcaktohet nga studentët.
4Strategjia dhe Planifikimi në Marketing Mediatik.
5Media dhe Marketingu i Mesazheve
6Funksionimi i Agjensive Mediatike
7Kuptimi i segmentimeve të tregut mediatik
8Provim Gjysmëfinal
9Ndryshimet ne Boten e Medias. Interaktiviteti
10Media Dixhitale. E-commerce.
11Marketing nëpërmjet Mediave Sociale
12Marketing nëpërmjet celularit
13Multi-Media
14Matja e efektivitetit të Marketingut Mediatik
15Prezantimi i projekteve
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të pajisen me njohuri mbi llojet e ndryshme të mediave dhe mënyrës së dhënies së mesazheve marketing.
2Studentët do të jenë të aftë të përcaktojnë objektivat e marketingut mediatik, të analizojnv tipet e ndryshme të medias dhe të vlerësojnë përdorimin efektiv të tyre
3Studentët do të jenë në gjendje të planifikojnë një fushatë mediatike për të arritur objektiva të matshme dhe të përdorin mjetet e ndryshme për të analizuar pritshmërinë dhe rezultatet e përdorimit të marketingut mediatik.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte210
Projekte semestrale130
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 300
Gjysmë finale 11414
Provimi final 13030
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)