Emri i Lëndës : Mendimi estetik dhe marrëdhenia me artin dhe ligjërimin
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 413-1 C 1 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs synon trajtimin ose thellimin e disa prej koncepteve kryesore përmes të cilave është zhvilluar mendimi estetik dhe ndikimi i tij mbi artin dhe ligjërimin. duke i kushtuar vëmendje tê veçantë estetikës moderne në pikëprerje me teoritë dhe historinë e përgjithshme të artit, me teoritë dhe poetikat letrare dhe veçanërisht me kontributet e mëdha filozofike të shekujve XIX dhe XX.
Objektivat - Shqyrtimi i koncepteve themelore që strukturojnë mendimin estetik - Qasja permes koncepteve estetike ndaj historisë së artit dhe letërsisë - Njohja me elementët kryesorë të një analize të veprës së artit
Programi i Lëndës
JavaTema
1Parashtrim i detajuar dhe i komentuar i planit studimor të kursit dhe i çështjeve themelore për trajtim. Metodologjia, procedimi. Objekti dhe fusha e estetikës.
2Mendimi estetik i Platonit; e bukura; mimesi; marrëdhënia e artit me moralin. “Republika” e Platonit dhe roli i poetëve në shoqëri.
3Qendrimi Aristotelik; poetika; mimesi, katarsisi. Aristoteli dhe konceptet e tij mbi letërsinë te vepra “Poetika”. Përkufizimi i Poïesis-it dhe Techné-s.
4Nga Antikiteti tek Rilindja; e bukura; raporti i artit me mimesin.
5Drejt një estetike të njësuar: Baumgarteni; Loku; Lajbnici
6Mendimi estetik i Kantit; koncepti i shijes estetike; sublimja. Kanti dhe romantizmi në Gjermani
7Mendimi estetik i Hegelit. Nga vepra e artit te konceptualizimi. Kundërshtia konceptuale mes Kantit dhe Hegelit
8provimi Gjysmë-Final
9Niçja; interpretimi i lindjes së tragjedisë. Konceptimi simbolik i elementit Dionisiak dhe Apolonian.
10Shekulli XIX mes “Artit për Art” dhe pretendimit “Realist”. Bergson dhe intuitivizmi. Marksizmi dhe “lufta e klasave”. Lukaç dhe çështja e realizmit. Realja dhe politikja e artit.
11Kalimi problematik nga Tradita te Modernia : skandali, disonanca, efemerja, fragmenti. Impresionizmi. Baudelaire dhe moderniteti. Teoria estetike dhe avangardat.
12Walter Benjamin: eksperienca estetike në epokën moderne dhe Teodor Adorno: konceptimi i një estetike të modernes.
13Herbert Markuse: erosi, kultura dhe qytetërimi.
14Heidegger : arti dhe kthimi tek origjina.
15Hans Robert Jauss : Estetika e receptimit
16Provimi Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Njohja me elementët kryesorë të një analize të veprës së artit
2Shqyrtimi i koncepteve themelore që strukturojnë mendimin estetik
3Qasja permes koncepteve estetike ndaj historisë së artit dhe letërsisë
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale115
Kuize00
Projekte360
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final75
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final25
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14570
Detyra 3412
Gjysmë finale 188
Provimi final 11212
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)