Emri i Lëndës : Komunikimi dhe Menaxhimi i Markës dhe Identitetit Institucional
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 422-1 B 2 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs fokusohet në informacionet kryesore të nevojshme për menaxhimin e markës dhe komunikimin nëpërmjet saj.Në këtë klasë do të bëhet e qartë se çfarë do të thotë të menaxhosh një markë. Studentët do të mësojnë të planifikojnë dhe zbatojnë një strategji, taktikë dhe marketing.
Objektivat Të informojë studentët dhe ti qartësojë në konceptet dhe mënyrat pë rte menaxhuar një markë. Qëllimi kryesor i kësaj lënde është të informojë studentët me një mënyrë kritike të kuptuarit të koncepteve të markës.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Çështë marka?
2Proçeset e një marke
3Markat dhe lidhja e tyre me klientët
4Vlerat, premtimet e një marke
5Personaliteti i një marke
6Zhvillimi i një marke
7Produketet e reja dhe prezantimi/ riprezantimi i tyre në treg
8Provimi Gjysmë-Final
9Identiteti institucional i një marke
10Kuptimi dhe mënyrat e B2B ( lidhja biznes me biznes)
11Shitjet me pakicë të markave
12Shërbimet e një marke
13Planifikimi, vlerësimi dhe konkurrenca e një marke
14Barazia e markave
15Përsëritja e leksioneve
16Provimi Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të kuptojnë se çështë marka
2Studentët do të kuptojnë se si klientët janë të lidhur me markën
3Studentët do të jenë të aftë të menaxhojnë një markë
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize420
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14684
Detyra 000
Gjysmë finale 188
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)