Emri i Lëndës : Mendimi Estetik dhe Marrëdhenia me Artin dhe Ligjërimin
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 413-1 C 1 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda do të trajtojë mendimin estetik që nga fillimet e tij deri në kohën e sotme. Kjo histori e mendimti estetik do të njëmendësohet përmes ideve dhe dotrinave të pëfaqësuese më kryesore të kësaj discipline duke nisur që me fillesat e saj që shkojnë në kohët antike e deri sot. Do të trajtohet objekti dhe fusha e estetikës, e cila si një nëndispilinë e filozofisë e ka të domosdoshme kthjellimin e kësaj cështjeje, nga më të debatueshmet ende edhe sot.
Objektivat Do nënvizohen përcaktimet e ndryshme të objektit dhe fushës së estetikës në kohë të ndryshme, duke dhënë kësisoj evolumin e kësaj discipline. Do të përqëndrohemi në emrat më përfaqësues të mendimit estetik duke nisur që nga antikiteti e deri në ditët e sotme. Si një nëndisiplinë e filozofisë edhe historia e mendimit estetik rezulton me po ata emra që përfaqësojnë historinë e mendimit filozofik. Do të trajtohen konceptet kryesore të estetikës dhe vendi i tyre në art dhe më konkretisht në letërsi.
Programi i Lëndës
JavaTema
1C’eshte estetika dhe zanafilla e saj ne procesin komunikativ.
2Raportet midis ligjerimit dhe komunikimit.
3Modelet e ndryshme kulturore te modelimit te mendimit estetik te komunikimit.
4Rasti shqiptar i ndertimit estetik te mendimit dhe oratorise brenda komunitetit (rasti i odave te burrave, etj.)
5Komunikimi dhe marredhenia e tij me artin
6Marredhenia mes informacionit me artin. Hapesira e kritikes letrare ne media.
7Produkti mediatik, ligjerimi skenik dhe modelet e tjera te nderthurura.
8Provim Gjysmëfinal
9Estetika e artit dhe e komunikimeve publike ne periudhen e realizmit socialist dhe kritikat ndaj tyre.
10Estetika e shqiperimeve. Rasti i Nolit etj..
11Te kuptuarit e mediave sipas Marshall McLuhan-it.
12Kritikat mbi kenaqesine vizuale te transmetimit ne boshllekun e kontentit.
13Profili i gazetareve kulturore.
14Mediat, marredheniet publike dhe ndikimet e teknologjise ne estetiken e ligjerimit.
15Sfidat semiologjike te te komunikuarit estetikisht te mendimeve.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të pajisen me njohuri bazë mbi estetiken, ligjerimin dhe normat komunikuese
2Studentët do të jenë të aftë të njohin teori dhe interpretime konceptesh dhe praktikash estetike, komunikuese dhe ligjeruese
3Studentët do të jenë në gjendje të diskutojnë dhe të mbrojnë tema të ndryshme lidhur teori dhe fusha qe bashkojne estetiken, kulturologjine dhe shekncen e komunikimit
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale110
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14570
Detyra 144
Gjysmë finale 188
Provimi final 11212
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 142
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.68
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)