Emri i Lëndës : Komunikimi Ndërkombëtar
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 557-1 D 3 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Komunikimi ndërkombëtar është një fushë e rëndësishme studimi, fushë komplekse, e cila ka marrë zhvillim të rëndësishëm pas gjysmës së dytë të shek. XX, e sidomos pas rënies së Murit të Berlinit.
Objektivat Ky cikël lëksionesh synon: të njohë studentët me teoritë e komunikimit ndërkombëtar; me kanalet e komunikimit ndërkombëtar, përcjelljen e mesazheve në media, dinamikën e zhvillimit të komunikimit ndërkombëtar nëpërmjet diplomacisë publike. Me një fjalë: ky ciklë do të përpiqet të arrjë aksiomën e Harold Lasswell: “Kush thotë cfarë për kë, përmes kujt kanali për cfarë qëllimi në cfarë rrethanash dhe me cfarë efekti?”
Programi i Lëndës
JavaTema
1Komunikimi ndërkombëtar si pjesë e teorive të komunikimit, historiku.
2Teoritë e KNK. Teoria e qarkullimit të lirë të informacionit. Teoria e modernizmit.
3Teoria e Vartësisë. Teoria strukturore e imperializmit, teoria e sistemit botëror, teoria e hegjemonisë, teoria e ekonomisë politike. Teoria kritike e komunikimit.
4Teoria e Sferës publike. Teoria e studimeve kulturore. Teoria e shoqërisë së informacionit. Teoria e globalizmit.
5Qasjet teorike mbi kanalet e kanalet e komunikimit ndërkombëtar. Roli i kanaleve të komunikimit në fushën e sigurisë.
6Roli i masmediave si dhe media në epokën e shoqërisë dhe informacionit.
7Qasje teorike mbi tipologjinë e komunikimit ndërkombëtar, komunikimi politik ndërkombëtar (i konkretizuar me shembuj të organizatave dhe bashkimeve politike ndërkombëtare).
8Provimi Gjysmë-Final
9Komunikimi diplomatik. Diplomacia publike. Parimet, objektivat, tiparet, dallimet.
10Diplomacia publike dhe propaganda.
11Diplomacia publike dhe “pushteti i butë”
12Diplomacia kulturore (komunikimi ndërkulturor), historia, turizmi, evenimentet globale.
13Imazhi në komunikimin ndërkombëtar.
14Diplomacia publike shqiptare. Historiku. Diplomacia publike shqiptare në tranzicion. Strategjitë teknikat dhe rezultati i pritshëm.
15PR dhe komunikimi ndërkombëtar, sfidat dhe strategjitë. E ardhmja.
16Provimi Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Njohja e mirë e fushës së komunikimit ndërkombëtar
2Aftësimi i studentëve në shqyrtimin e temave të rëndësishme në komunikimin ndërkombëtar.
3Aftësimi i studentëve në fushën e diplomacisë publike si dhe pajisja me kompetencat e fushës.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize420
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 000
Gjysmë finale 11616
Provimi final 13030
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)