Emri i Lëndës : Mendimi Estetik dhe Marrëdhenia me Artin dhe Ligjërimin
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 413-1 C 1 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda fokusohet në shpjegimin e koncepteve c’eshte mendimi dhe ne pergjithesi c’kuptohet me mendimin estetik. Jepen shpjegime teorike per marredheniet mes artit, estetikes dhe ligjerimit ne funksion te komunikimit dhe modeleve te tij.
Objektivat Aftësimi i studentëve për analizimin e dukurive estetike dhe proceseve te komunikimit, permes mediave e sistemeve komunikuese. Organizmi i punës në grup, kryerja e eseve, sondazheve të pjesëshme, hartimi i mesazheve të qarta dhe përpunimi i feedback-ut të konsumatorëve mediatikë dhe profilimi i sipermarrjeve estetike ne marketimin mediatik, etj.
Programi i Lëndës
JavaTema
1C’eshte estetike dhe si zanafilloi marredhenia e saj ne procesin komunikues dhe ate ligjerues
2Raportet midis ligjerimit dhe komunikimit
3Modelet e ndryshme kulturore
4Vetvetja dhe identiteti-ligjerimi publik dhe ai estetik
5Komunikimi dhe marredhenia me artin
6Marredhenia mes informacionit dhe artit. Estetika informuese dhe marketimi ne procesin editues
7Produkti mediatik, ligjerimi skenik dhe modelet e tjera ligjeruese ne optiken e medias
8Provim Gjysmëfinal
9T’i kuptosh mediat sipas Marshall McLuhan-it
10“Kënaqësia vizuale” në epokën e Tv, kinemasë dhe mediave të reja
11Media, marredheniet publike dhe gjuha estetike ne kuader te normes.
12Sfidat semiologjike ne ligjerimin dhe komunikimin aktual
13Estetika klasike ne ligjerim dhe komunikim ne sfiden e aktualitetit komunikues dhe informues permes internetit. profilimi i gazetareve kulturore
14Teknologjite e komunikimit dhe risite e proceseve formuese e estetizuese te entiteteve profesionale dhe komunitetit te bashkefolesve
15Përsëritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të pajisen me njohuri bazë mbi estetiken, ligjerimin dhe normat komunikuese
2Studentët do të jenë të aftë të njohin teori dhe interpretime konceptesh dhe praktikash estetike, komunikuese dhe ligjeruese
3Studentët do të jenë në gjendje të diskutojnë dhe të mbrojnë tema të ndryshme lidhur teori dhe fusha qe bashkojne estetiken, kulturologjine dhe shekncen e komunikimit
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale120
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14570
Detyra 144
Gjysmë finale 188
Provimi final 11212
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 142
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.68
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)