Emri i Lëndës : Teza
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 610-3 F 4 2 0 0 2.00 30
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Punimi i tezës së masterit përgatitet individualisht nga studenti. Studenti zhvillon një hulumtim të pavarur mbi një temë të caktuar, të propozuar dhe të miratuar nga departamenti. Studentët duhet të jenë të aftë të bëjnë hulumtimin dhe të raportojnë mbi të gjithë procesin e tij, i cili shpie në tekstin përfundimtar të tezës së masterit. Studentët fillojnë me identifikimin e problemit të studimit, mbledhjen e të dhënave, metodat e analizës së të dhënave etj., dhe në fazat e mëvonshme i përshkruajnë ato në rezultatet e hulumtimit. Studentët që ndjekin këto programe studimesh kanë një udhëheqës për punën kërkimore dhe tezën që përgatisin për marrjen e diplomës në përfundim të studimeve të këtij cikli. Udhëheqësi i tezës ka të paktën gradën shkencore “Doktor”.
Objektivat Zhvillimi i kërkimit shkencor për realizimin e tezës së masterit synon zhvillimin e punës kërkimore te studentët, mendimin kritik, thellimin në njohurië mbi një çështje të caktuar dhe nxitjen e tyre për të vazhduar studimet e ciklit të tretë. Outlines
Programi i Lëndës
JavaTema
1Seanca Metodologjike
2Seanca Metodologjike
3Seanca Metodologjike
4Seanca Metodologjike
5Seanca Metodologjike
6Seanca Metodologjike
7Seanca Metodologjike
8Seanca Metodologjike
9Seanca Metodologjike
10Seanca Metodologjike
11Seanca Metodologjike
12Seanca Metodologjike
13Seanca Metodologjike
14Seanca Metodologjike
15Seanca Metodologjike
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Thellimi në njohuri mbi një fushë kërkimiZhvillimi i mendimit kritikPërgatitje për studime të mëtejshme apo për tregun e punës
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final0
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final100
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16232
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 1450700
Detyra 000
Gjysmë finale 000
Provimi final 100
Të tjera 11818
Ngarkesa totale e orëve 750
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 30
ECTS 30

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)