Emri i Lëndës : Aplikacionet Multimediale
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
MAC 401-1 C 1 3 1 0 3.50 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në këtë kurs studentët do të prezantohen me parimet dhe teknologjitë aktuale të sistemeve multimediale. Në këtë kurs do të trajtohet përpunimi dhe rikthimi i të dhënave multimediale, si zëri dhe muzika, grafika, imazhi dhe video.
Objektivat Objektivat të cilat synohen të arrihen me realizimin e këtij kursi janë: • Studentët të fitojnë përvojë praktike në këtë fushë, duke zbatuar disa komponentë të sistemit multimedial. • Studentët të pajisen me njohuri dhe të aplikojnë teknologjitë e fundit të internetit. • Studentët të aftësohen në kërkimet aktuale multimediale
Programi i Lëndës
JavaTema
1Prezantim i lëndes dhe objektivave
2Bazat e Video / Audio
3Kompresimi i të dhënave
4Kompresimi i imazhit
5Kompresimi video
6Kompresimi audio
7Rrjeti multimedial
8Provimi gjysmefinal
9Protokollet multimediale për internet
10Sistemet multimedia storage
11Sinkronizimi i multimedias
12Prezantimi multimedial i teknologjive të uebit
13Bazat e të dhënave multimediale
14Sistemet Multimedia P2P
15Prezantim i projekteve
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Me përfundimin me sukses të kursit studentët e masterit profesional do jenë në gjendje të përdorin aplikacionet e sistemit multimedial, për përpunimin e zërit, figurës dhe videos.
2Studentët e masterit profesional do jenë në gjendje që gjatë profesionit të tyre të vënë në zbatim aftësitë e fituara nga ky kurs.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale120
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 100
Gjysmë finale 12020
Provimi final 13838
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)